Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Chia sẻ đề kiểm tra Sinh học lớp 9 15 phút Chương 2: Con đực mang cặp NST giới tính XX, còn con cái mang cặp NST giới tính XY có ở loài nào?

CHIA SẺ

Con đực mang cặp NST giới tính XX, còn con cái mang cặp NST giới tính XY có ở loài nào?; Con cái mang cặp NST giới tính XX, còn con đực mang cặp NST giới tính XY có ở loài nào? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sinh học lớp 9 15 phút Chương 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Tại sao có thể điều chỉnh tỉ lệ đực cái của vật nuôi ? Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn ?

2. (5đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Con đực mang cặp NST giới tính XX, còn con cái mang cặp NST giới tính XY có ở loài nào ?

A. Ruồi giấm, thú, người.

B. Chim, bướm và một số loài cá.

C. Bọ nhậy

D. Châu chấu, rệp.

2. Con cái mang cặp NST giới tính XX, còn con đực mang cặp NST giới tính XY có ở loài nào ?

A. Ruồi giấm, thú, người.

B. Chim, bướm và một số loài cá.

C. Bọ nhậy.

D. Châu chấu, rệp.

3. Tỉ lệ nam và nữ xấp xỉ 1 : 1 là do

A. tinh trùng Y khoẻ hơn tinh trùng X.

B. tinh trùng Y khoẻ như tinh trùng X.

C. giới đổng giao chỉ cho một loại giao tử.

D. tỉ lệ giao tử ở giới dị giao là 1 : 1.

4. Tại sao ở những loài giao phối (động vật có vú và người), tỉ lệ đực : cái xấp xỉ  1:1

A. Vì số giao tử đực mang NST Y tương đương với số giao tử đực mang NSTX

B. Vì số con cái và con đực trong loài bằng nhau

C. Vì số giao tử đực bằng số giao tử cái

D. Cả B và C

5. Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính trong đời cá thể ?

A. Sự kết hợp các NST trong hình thành giao tử và hợp từ

Các nhân tố môi trường trong và ngoài tác động trực tiếp hay gián tiếp lên sự phát triển cá thể

C. Sự chăm sóc, nuôi dưỡng của bố mẹ

D. Cả B và C


1. (5đ) Nắm được cơ chế xác định giới tính và các yếu tố ảnh hưởng tới sự phân hoá giới tính, người ta có thể chủ động điều chỉnh tỉ lệ đực cái ở vật nuôi cho phù hợp với mục đích sản xuất.

Có thể sử dụng hoocmôn sinh dục tác động vào giai đoạn sớm trong sự phát triển cá thê có thể làm biến đổi giới tính nhưng cặp NST giới tính vẫn không thay đổi.

2. (5đ)

1

2

3

4

5

B

A

D

A

B