Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 9 Chương 2: Quy luật liên kết gen được phát hiện khi nào?

CHIA SẺ
Quy luật liên kết gen được phát hiện khi nào?; Ruồi giấm được chọn là đối tượng cho nghiên cứu tính di truyền vì đặc điểm nào ? … trong Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 9 Chương 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5 điêm) Thế nào là di truyền liên kết ? Hiện tượng này bổ sung cho quy luật Menđen như thế nào ?

2. (5đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1.  Quy luật liên kết gen được phát hiện khi

A. lai phân tích.

B. cho ruồi đực F1 mình xám, cánh dài tạp giao với ruồi cái mình đen, cánh cụt.

C. cho ruồi cái mình xám, cánh dài tạp giao với ruồi đực mình đen, cánh cụt.

D. cho ruồi đực và ruồi cái mình đen, cánh cụt tạp giao với nhau.

2. Ruồi giấm được chọn là đối tượng cho nghiên cứu tính di truyền vì đặc điểm nào ?

A. Số lượng NST ít (2n = 8).

B. Có nhiểu biến dị, dễ quan sát.

C. Đẻ nhiều, vòng đời ngắn.

D. Cả A, B và C.

3. Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa gì ?

A. Làm tăng tính đa dạng của sinh giới.

B. Hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.

C. Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý.

D. Cả B và C.

4. Trường hợp dẫn tới sự di truyẻn liên kết là

A. các tính trạng khi phân li làm thành một nhóm tính trạng liên kết.

B. các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST khác nhau,

C. các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp NST.

D. tất cả các gen nằm trên cùng một NST phải luôn di truyền cùng nhau.

5. Nhận định nào sau đây đúng với hiộn tượng di truyền liên kết?

A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST khác nhau.

B. Làm hạn chế các biến dị tổ hợp

C. Làm xuất hiộn các biến dị tổ hợp.

D. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.


1. (5đ) Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào.

Hiện tương di truyền liên kết bổ sung cho quy luật Menđen : Trên một NST thường chứa nhiều gen. Các gen trên một NST di truyền cùng nhau (liên kết với nhau). Trong trường hợp xét đến các gen quy định tính trạng nằm trên các NST khác nhau thì di truyền độc lập với nhau (quy luật Menđen).

2. (5đ)

1

2

3

4

5

C

D

D

C

B