Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra Toán 15 phút Chương 1 Hình học 8: Tính các góc ngoài của tứ giác tại đỉnh B và đỉnh C

CHIA SẺ
Cho \(\widehat {xAy} = {55^ \circ }.\) Từ điểm C nằm trong góc đó vẽ \(CB \bot Ax\left( {B \in Ax} \right),CD \bot Ay\left( {D \in Ay} \right)\). Tính số đo \(\widehat {BCD}\) … trong Kiểm tra Toán 15 phút Chương 1 Hình học 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho \(\widehat {xAy} = {55^ \circ }.\) Từ điểm C nằm trong góc đó vẽ \(CB \bot Ax\left( {B \in Ax} \right),CD \bot Ay\left( {D \in Ay} \right)\)

a) Tính số đo \(\widehat {BCD}\) .

b) Tính các góc ngoài của tứ giác tại đỉnh B và đỉnh C.


a) Ta có: \(\widehat A + \widehat B + \widehat C + \widehat D = {360^ \circ }\) (Tổng các góc của tứ giác)

\( \Rightarrow \widehat C = {360^ \circ } – \left( {\widehat A + \widehat B + \widehat D} \right) \)\(\,= {360^ \circ } – \left( {{{55}^ \circ } + {{90}^ \circ } + {{90}^ \circ }} \right) = {125^ \circ }.\)

b) Ta có :

\(\widehat {xBC} = {180^ \circ } – \widehat {ABC} \)\(\,= {180^ \circ } – {90^ \circ } = {90^ \circ }\)

\(\widehat {zCB} = {180^ \circ } – \widehat {BCD} \)\(\,= {180^ \circ } – {125^ \circ } = {55^ \circ }.\)