Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra Toán 15 phút Chương 2 Hình học 8: Tính diện tích phần tô màu trên hình vẽ

CHIA SẺ
Tính diện tích phần tô màu trên hình vẽ … trong Kiểm tra Toán 15 phút Chương 2 Hình học 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Tính diện tích phần tô màu trên hình vẽ.


Phần tô màu là hình thang có:

Đáy AB = 20 cm.

Đáy lớn CD = 70 – 40 = 30 (cm)

Và chiều cao HK = 50 cm.

Vậy \(S = \dfrac{\left( {20 + 30} \right)50}{ 2} = 1250\left( {c{m^2}} \right).\)