Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 1 Đại số 8: Tìm a để phép chia sau có dư bằng -10

CHIA SẺ
Tìm a để phép chia \(A\left( x \right) = 2{x^2} – x + a\) cho \(B(x) = 2x – 5\) có dư bằng \( – 10.\) … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 1 Đại số 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm a, b để đa thức \(A\left( x \right) = 2{x^3} + 7{x^2} + ax + b\) chia hết cho đa thức \(B\left( x \right) = {x^2} + x – 1.\)

Bài 2. Tìm a để phép chia \(A\left( x \right) = 2{x^2} – x + a\) cho \(B(x) = 2x – 5\) có dư bằng \( – 10.\)


A(x) chia hết cho B(x) khi \(\left( {a – 3} \right)x + b + 5\) là đa thức 0.

A(x) cho cho B(x) có dư bằng \( – 10 \Rightarrow a + 10 =  – 10 \Rightarrow a =  – 20.\)