Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra 15 phút Toán Chương 1 Hình học 8: Chứng tỏ AC, BD, MN đồng quy (cắt nhau tại một điểm)

CHIA SẺ
Cho hình bình hành ABCD. Trên đường chéo BD lấy điểm E và F sao cho DE = BF. Chứng minh AECF là hình bình hành … trong Kiểm tra 15 phút Toán Chương 1 Hình học 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho hình bình hành ABCD. Trên đường chéo BD lấy điểm E và F sao cho DE = BF.

a)Chứng minh AECF là hình bình hành.

b)Gọi M, N lần lượt là giao điểm của AE, CF với DC và AB. Chứng tỏ AC, BD, MN đồng quy (cắt nhau tại mộtđ).


a) Xét \(\Delta AED\) và \(\Delta CFB\) có:

AD = BC,

DE = BF (gt)

\(\widehat {{D_1}} = \widehat {{B_1}}\) (so le trong)

\( \Rightarrow \Delta AEB = \Delta CFB\left( {c.g.c} \right) \)

\(\Rightarrow AE = CF\;\;(1)\)

Tương tự : \(\Delta AFB = \Delta CED \Rightarrow AF = CE\;\;\;(2)\)

Từ (1) và (2) \( \Rightarrow AECF\) là hình bình hành (các cạnh đối bằng nhau).

b) Ta có \(AE// CF\left( {cmt} \right)\) hay \(AM//CN.\) Lại có \(AM//CM.\)

Do đó AMCN là hình bình hành (các cạnh đối song song).

Gọi O là giao điểm của AC và MN thì O là trung điểm của AC. Lại có ABCD là hình bình hành

\( \Rightarrow \) đường chéo thứ hai BD phải qua O hay ba đường AC, BD, MN đồng quy.