Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 8: Chứng minh: Tứ giác MPNQ là hình thoi

CHIA SẺ
Cho hình chữ nhật ABCD; P, Q lần lượt là trung điểm của BC và AD. Gọi M  là giao điểm của AP và BQ, N là giao điểm của CQ và DP. Chứng minh: Tứ giác MPNQ là hình thoi … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho hình chữ nhật ABCD; P, Q lần lượt là trung điểm của BC và AD. Gọi M  là giao điểm của AP và BQ, N là giao điểm của CQ và DP. Chưng minh: Tứ giác MPNQ là hình thoi.


Ta có Q, P lần lượt là trung điểm của AD và BC nên AQ = QD = BP = PC và \(AQ// CP,\;DQ//BP.\)

Do đó tứ giác sau là các hình bình hành APCQ, BPDQ \(\Rightarrow AP// CQ\) và \(BQ//DP\)

\( \Rightarrow MNPQ\) là hình bình hành

Mặt khác tứ giác ABPQ là hình chữ nhật (\(AQ//BP\) và AQ = BP)

\( \Rightarrow MQ = MP\) (tính chất hai đường chéo hình chữ nhật)

Vậy MPNQ là hình thoi (hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau).