Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Chia sẻ đề kiểm tra Toán 15 phút Chương 1 Hình học 8: Chứng minh rằng tam giác DEF là tam giác đều

CHIA SẺ
Cho hình thoi ABCD. Trên các cạnh AB và BC lần lượt lấy hai điểm E và F sao cho BE + BF = BD. Chứng minh rằng \(\Delta DEF\) là tam giác đều … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán 15 phút Chương 1 Hình học 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho hình thoi ABCD. Trên các cạnh AB và BC lần lượt lấy hai điểm E và F sao cho BE + BF = BD. Chứng minh rằng \(\Delta DEF\) là tam giác đều.


Ta có \(AB = AD(gt)\) và \(\widehat A = {60^ \circ }\) nên \(\Delta ABD\) đều \( \Rightarrow BD = AD.\)

Tương tự \(\Delta ABD\) đều \( \Rightarrow \widehat {CBD} = {60^ \circ }\)

Từ \(BE + BF = BD \Rightarrow AE = BF\)

Xét \(\Delta AED\) và \(\Delta BFD\) có:

\(AD = BD\left( {cmt} \right);\)

\(\widehat A = \widehat {CBD} = {60^ \circ };\)

\(AE = BF\)

Do đó \(\Delta AED = \Delta BFD\left( {c.g.c} \right)\)

\(\Rightarrow DE = DF\) nên \(\Delta DEF\) cân  (1)

Và \(\widehat {{D_1}} = \widehat {{D_3}}\) mà \(\widehat {{D_1}} + \widehat {EDB} = {60^ \circ } \) \(\Rightarrow \widehat {{D_3}} + \widehat {EDB} = {60^ \circ }\)   (2)

Từ (1) và (2) suy ra tam giác DEF đều.