Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Tuyển chọn 4 đề ôn tập học kì 2 lớp 6 toán cực hay năm 2017

CHIA SẺ

Tuyển chọn 4 đề thi học kì 2 lớp 6 Toán.  Để cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, 1 tổ chức từ thiện đề ra mục tiêu là quyên góp được 8400kg gạo. Trong 3 tuần đầu, họ đã quyên được 1/2 số gạo. Sau đó quyên được  số gạo đó.  Hỏi họ có vượt mức đề ra không? vượt bao nhiêu kg

Đề số 1

Bài 1 (2đ)Rút gọn các phân số sau đến tối giản

Bài 2: (2đ) Thực hiện phép tính:

Bài 3: (2đ) Tìm x:

Bài 4: (1,5 điểm) Một lớp có 40 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 3/8 số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp.

b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.

Bài 5: (2 điểm) Cho góc bẹt xOy.vẽ tia Oz sao cho ∠yOz = 800 .

a) Tính ∠xOz

b) Vẽ Om, On lần lượt là tia phân giác của ∠xOz và ∠yOz. Hỏi hai góc ∠mOz và ∠nOz có phụ nhau không? Tại sao?

Bài 6: (0,5 điểm) Cho:


Đề số 2

Bài 1: Thực hiện phép tính

Bài 2:  Tìm x  biết:

Bài 3:  Rút gọn các phân số sau đến tối giản

Bài 4:  Để cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, 1 tổ chức từ thiện đề ra mục tiêu là quyên góp được 8400kg gạo. Trong 3 tuần đầu, họ đã quyên được 1/2 số gạo. Sau đó quyên được 2/3 số gạo đó. Cuối cùng quyên được 1/4 số gạo đó. Hỏi họ có vượt mức đề ra không? vượt bao nhiêu kg

Bài 5:  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Ot sao cho góc xOy =400 ; góc xOt =800

a)Tính góc yOt.Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOt không ?

b)Gọi Om là tia đối của tia Ox.Tính góc mOt

c)Gọi tia Ob là tia phân giác của góc mOt.Tính góc bOy

Bài 6:  Tính tổng: 


Đề số 3

Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính

Bài 2: (2đ) Tìm x biết:

Bài 3 :  (1,5đ) Lớp  6A có 40 học sinh. Cuối năm, số học sinh xếp loại khá chiếm 45% tổng số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 5/6 học sinh trung bình, còn lại là học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại.

Bài 4: (3,5đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho : góc xOt  = 500 ; góc xOt = 1000

a.Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ?

b. So sánh góc tOy và góc xOt

c. Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao ?

Bài 5: (1đ) Tính giá trị của biểu thức:


Đề số 4

Bài 1 : (2đ) Tính giá trị của biểu thức:

Bài 2: (2đ) Tìm  x  biết :

Bài 3: (1,5đ) Lớp 6A, số học sinh giỏi học kỳ I bằng 2/9 số học sinh cả lớp. Cuối năm có thêm 5 em đạt loại giỏi nên số học sinh giỏi bằng 1/3 số học sinh cả lớp . Tính số học sinh của lớp 6A?

Bài 4: (2,5đ) Trên một nữa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và OZ sao cho góc xOy = 1000; góc xOz = 200.

a/ Trong 3 tia Ox, Oy, Oz  tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b/ Vẽ Om là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xÔm?