Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi kỳ 1 Toán lớp 6 Vĩnh Yên: Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lý

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH YÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM 2016 – 2017

MÔN: TOÁN – LỚP 6

Thời gian làm bài 90 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Hãy viết vào bài làm chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng.

1. Kết quả phép tính:  879.2  +  879.996  +  3.879  là:

A. 887799 B.897897 C.879897 D.879879

2. Số tự nhiên x trong phép tính: 23(x – 1 ) + 19  =  65 là:

A. 4 B.2 C.5 D.3

3. Nếu a  6 và b  9 thì tổng a + b chia hết cho:

A.  3 B.  6 C.  9 D.15

4. BCNN (10, 14, 18) là:

A.  24 . 5 . 7   B.  2. 32.5.7    C.  24.5. 7 D.  5 .7

5. Cho hình vẽ, biết AB = 4cm, AC= 7cm

Độ dài đoạn thẳng BC là:

A.  3cm B.4/3cm         C.2cm            D.11cm

6. Cho M, N, P thuộc cùng một đường thẳng, điểm Q không thuộc đường thẳng đó. Vẽ tất cả các đường thẳng đi qua các cặp điểm ta được:

A. 3 đường thẳng B.5 đường thẳng. C.4 đường thẳng D.6 đường thẳng

II. PHẦN TỰ LUẬN 

7. Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lý

a) 463 + 318 + 137 – 118   b) 45 – │-15│ : 3
c) 737737. 255 – 255255. 737

8. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 7x – 8 = 713           b) 2448 : [119 – (x – 6)] = 24

Advertisements (Quảng cáo)

c) 2016 – 100.( x + 11) = 27 : 23

9. Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng mỗi hàng có 20 người, 25 người hoặc 30 người đều thừa 15 người. Nếu xếp mỗi hàng 41 người thì vừa đủ (không có hàng nào thiếu, không có ai ở ngoài hàng). Hỏi đơn vị có bao nhiêu người, biết rằng số người của đơn vị chưa đến 1000?

10. Trên tia Ax lấy hai điểm B, C sao cho AB = 5cm, AC = 10cm. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và BC.

a) Chứng tỏ rằng điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC;

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN.

11. Cho p là một số nguyêtố. Chứng minh rằng hai số 8p – 1 và 8p + 1 không đồng thời là số nguyê tố.


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I

1 2 3 4 5 6
D D A B A C

7. a(800); b(40); c(0)

8. x – 8 = 713 ⇔  7x = 721 ⇔x = 103

b. 2448 : [119 – (x – 6)] = 24 ⇔ 119 – (x – 6) = 102

⇔x – 6 = 17 ⇔ x = 23

Advertisements (Quảng cáo)

c. 2016 – 100.( x + 11) = 27 : 23 ⇔ 2016 – 100.( x + 11) = 24 = 16

⇔100.( x + 11) =  2000 ⇔ x + 11 = 20 ⇔ x = 9

9. Gọi số người của đơn vị bộ đội là x (x ∈ N*, 15<x<1000)

Vì khi xếp hàng mỗi hàng có 20 người, 25 người hoặc 30 người đều thừa 15 người nên x -15 chia hết cho 20, 25 và 30.

Suy ra (x – 15) ∈BC(20, 25, 35)

20 = 22. 5;

25 = 52 ;

30 = 2. 3. 5;

BCNN(20, 25, 30) = 22. 52. 3 = 300

(x – 15) ∈ {0; 300; 600; 900; 1200;…} x ∈ {15;315; 615; 915; 1215;….}

Khi xếp hàng 41 thì vừa đủ nên x  41

Vì 15 < x < 1000 và x         :41 nên x = 615

Vậy đơn vị bộ đội có 615 người

10. a   a

Vì trên tia Ax có AB <AC (5cm < 10 cm) nên B nằm giữa A và C

Suy ra AB + BC = AC

5 + BC = 10

BC = 5 cm

Vì B nằm giữa A, C và AB = BC = 5 cm nên B là trung điểm của AC

b.

–         Học sinh lập luận được B nằm giữa M và N

–         Tính được MN = 5 cm

11.

–         Xét p = 2 ta có 8p – 1 = 8.2 – 1 = 15 ( là hợp số) Suy ra điều phải chứng minh

– Xét p = 3 ta có 8p + 1 == 8.3 + 1 = 25 ( là hợp số) Suy ra điều phải chứng minh

–   Xét p > 3. Do p là số nguyên tố nên p không chiahết cho 3

suy ra 8p không chiahết cho3. Mà trong ba số tự nhiên liên tiếp 8p – 1, 8p, 8p +1 luôn tồn tại một số chiahết cho 3. Nên trong 2 số 8p – 1 và 8p + 1 luôn có 1 số chiahết cho 3.

Hay 8p – 1 và 8p + 1 không đồng thời là số nguyên tố

Advertisements (Quảng cáo)