Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 3 Phân Số: Tìm điều kiện của các số nguyên a và b để mệnh đề sau đúng

CHIA SẺ
Tìm điều kiện của các số nguyên a và b để mệnh đề sau đúng:  Nếu \(\left| a \right| > \left| b \right|\) thì \(a > b\) … trong Kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 3 Phân Số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (6đ) Điền các số thích hợp vào các ô trống của bảng sau

\(a\)

\( – 15\)

8

\(b\)

3

\(a + b\)

-7

6

\( – 8\)

\(a – b\)

\( – 20\)

6

2. (4đ) Tìm điều kiện của các số nguyên a và b để mệnh đề sau đúng

a) Nếu \(\left| a \right| > \left| b \right|\) thì \(a > b\) ;

b) Nếu \(\left| a \right| > \left| b \right|\) thì \(a < b.\)


1.

\(a\)

-10

\( – 15\)

6

8

b

3

5

0

-16

\(a + b\)

– 7

-10

6

\( – 8\)

\(a – b\)

-13

\( – 20\)

6

24

2. Điều kiện để mệnh đề đúng là:

a) \(a > b \ge 0.\)

b) \(a < b \le 0.\)