Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 có đáp án – Chương 3 – Phân số: Hãy thay dấu * bằng một chữ số, biết rằng số sau đây chia hết cho 3 và 5?

CHIA SẺ
Hãy thay dấu * bằng một chữ số, biết rằng số sau đây chia hết cho 3 và 5? (\overline {12*} \) … trong  Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 có đáp án – Chương 3 – Phân số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (6đ) Hãy thay dấu * bằng một chữ số, biết rằng số sau đây chia hết cho 3 và 5.

a) \(\overline {12*} \) ;

b) \(\overline {34*} \) .

2. (4đ) Tìm số nhỏ nhất có 3 chữ số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 9.


1. Xem dấu hiệu số chia hết cho 3 và số chia hết cho 5.

a) Để \(\overline {12*} \) chia hết cho 5 thì \(*=0\) hoặc \(*=5\)

+) \(*=0\) Ta có tổng các chữ số là: \(1+2+0=3\) nên  \(\overline {12*} \) chia hết cho 3

+) \(*=5\) Ta có tổng các chữ số là: \(1+2+5=8\) nên  \(\overline {12*} \)  không chia hết cho 3

Vậy số cần tìm là:120.

b) Để \(\overline {34*} \) chia hết cho 5 thì \(*=0\) hoặc \(*=5\)

+) \(*=0\) Ta có tổng các chữ số là: \(3+4+0=7\) nên \(\overline {34*} \) không chia hết cho 3

+) \(*=5\) Ta có tổng các chữ số là: \(3+4+5=12\) nên \(\overline {34*} \) chia hết cho 3

Vậy số cần tìm là: 345.

2. Số chia hết cho 2 là số chẵn, số chia hết cho 9 là tổng các chữ số chia hết cho 9.

Vậy số cần tìm là: 108.