Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Toán 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tìm ƯCLN (1512, 1188, 1260)

CHIA SẺ
Tìm \(ƯCLN (1512, 1188, 1260)\); Chứng tỏ rằng nếu \(ƯCLN(a, b) = 1\) thì \(ƯCLN (a, a + b) = 1\) … trong Kiểm tra 15 phút Toán 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Chứng tỏ rằng nếu \(ƯCLN(a, b) = 1\) thì \(ƯCLN (a, a + b) = 1\)

Bài 2. Tìm \(ƯCLN (1512, 1188, 1260)\)


Bài 1. Gọi d là ƯCLN của a và \(a + b ⇒ a \;⋮ \;d\) và \((a + b)\; ⋮\; d\).

\(⇒ (a + b – a)\; ⋮\; d ⇒ b \;⋮\; d\) mà \(ƯCLN (a, b) = 1 ⇒ 1 \;⋮\; d ⇒ d = 1\).

Vậy \(ƯCLN (a, a +b) = 1\).

Bài 2. 1512 = 23.33.7; 1188 = 22.33.11; 1260 = 22.32.5.7

⇒ ƯCLN (1512, 1188, 1260) = 22.32 = 36