Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Toán 6 có đáp án: Tìm ƯCLN (2n + 2, 2n) ?

CHIA SẺ
Tìm \(ƯCLN (2n + 2, 2n)\) ?; Tìm hai số tự nhiên x, y biết \(xy = 6\) và \(ƯCLN (x, y) = 1\) … trong Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Toán 6 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm hai số tự nhiên x, y biết \(xy = 6\) và \(ƯCLN (x, y) = 1\).

Bài 2. Tìm \(ƯCLN (2n + 2, 2n)\) ?


Bài 1. Ta có:

\(6 = 1.6 = 2.3 = 6.1 = 3.2\)

Vì \(x = 1; y = 6\) hoặc \(x = 2; y = 3\) hoặc \(x = 6; y = 1\) hoặc \(x = 3; y = 2\).

Bài 2. Gọi d là ước chung lớn nhất của \(2n + 2\) và \(2n\).

\(⇒ d\) là ước chung lớn nhất của 2 \(⇒ d = 2\)

Vậy \(ƯCLN (2n + 2; 2n) = 2\).

Nhận xét: \(2n + 2\) và \(2n\) là hai số chẵn liên tiếp