Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Toán Chương 2 – Số nguyên lớp 6 15 phút: Tìm x ∈ Z, biết: 5.(2x+ 3) – 7 = 0

CHIA SẺ
Tìm \(x ∈ \mathbb Z\), biết: \(5.(2x+ 3) – 7 = 0\); Cho \(x ∈\mathbb Z\). So sánh \(3x\) và \(5x\) … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán Chương 2 – Số nguyên lớp 6 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm \(x ∈ \mathbb Z\), biết: \(5.(2x+ 3) – 7 = 0\)

Bài 2. Tìm các số nguyên x, y biết:

a) \(x.(x + y) = 2 \)

b) \((x – 1)(x + 2) = 0\)

Bài 3. Cho \(x ∈\mathbb Z\). So sánh \(3x\) và \(5x\).


Bài 1. \(5.(2x+ 3) – 7 = 0 \)

\(⇒ 10x + 15 – 7x = 0\)

\(⇒ (10 – 7)x = -15\)

\(⇒ 3x = -15\)

\(⇒ x = -5\).

Bài 2. a) \(x(x + y) = 2 = 2.1 = 1.2 \)\(\,= (-1).(-2) = (-2).(-1)\)

\(x = 2\) và \(x + y = 1 ⇒ x = 2\) và \(y = -1\)

\(x = 1\) và \(x + y = 2 ⇒ x = 1\) và \(y = 1\)

\(x = -1\) và \(x + y = -2 ⇒ x = -1\) và \(y = -1\)

\(x = -2\) và \(x + y = -1 ⇒ x = -2\) hoặc \(y = -1\)

b) \((x – 1)(x + 2) = 0 ⇒ x – 1 = 0\) hoặc \(x + 2 = 0\)

\(⇒ x= 1\) hoặc \(x = -2\).

Bài 3. Nếu \(x = 0 ⇒ 3.0 = 5.0= 0\).

Nếu \(x > 0\) thì \(x ∈\mathbb N^*\)\( ⇒ 3x ∈ \mathbb N^*\) ; \(5x ∈\mathbb N^*\) và \(3x < 5x\).

Nếu \(x < 0 ⇒ |3x| ∈\mathbb N^* ; |5x| ∈\mathbb N^*\)

\(⇒ |3x| < |5x| ⇒ 3x > 5x\).