Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Toán Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên 15 phút lớp 6: Chứng tỏ: 3n+3 + 3n+1 + 2n+3 + 2n+2 chia hết cho 6

CHIA SẺ
Chứng tỏ: 3n+3 + 3n+1 + 2n+3 + 2n+2 chia hết cho 6; Chia số  tự nhiên n cho 111 có số dư là 74. Hỏi n có chia hết cho 37 hay không? … trong Đề kiểm tra môn Toán Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên 15 phút lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm \(x ∈ \mathbb N\) để \(A = 10 + 100 + 2010 + x\) không chia hết cho 2

Bài 2. Chia số  tự nhiên n cho 111 có số dư là 74. Hỏi n có chia hết cho 37 hay không?

Bài 3. Chứng tỏ: 3n+3 + 3n+1 + 2n+3 + 2n+2 chia hết cho 6.


Bài 1. Ta có:

10 ⋮ 2;   100 ⋮ 2;     2010 ⋮ 2.

Vậy A không chia hết cho 2 khi x không chia hết cho 2

⇒ x là số tự nhiên lẻ.

Bài 2. Ta có: n = 1119 + 74 ; 9 ∈ N

Lại có: 111 = 37.3 ⇒ 111 ⋮ 37;     74 = 2.37 ⇒ 74 ⋮ 37

Bài 3. Ta có:

3n+3 + 3n+1 + 2n+3 + 2n+2

= 3n (33 + 3) + 2n (23 + 22)

= 3n.30 + 2n.12 ;

30 ⋮ 6  ⇒ 3n.30  ⋮ 6;

12 ⋮ 6  ⇒ 2n.12 ⋮ 6

Vậy (3n.30 + 2n.12 ) ⋮ 6