Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 Chương 1 – Đoạn thẳng: Chứng tỏ B nằm giữa hai điểm A và C?

CHIA SẺ

Trên tia Ox lấy các điểm A, B, C sao cho OA = 2cm, OB = 5cm, OC = 7cm. Chứng tỏ B nằm giữa hai điểm A và C … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 Chương 1 – Đoạn thẳng. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Trên tia Ox lấy các điểm A, B, C sao cho OA = 2cm, OB = 5cm, OC = 7cm.

a) Chứng tỏ B nằm giữa hai điểm A và C

b) So sánh độ dài hai đoạn thắng AB và BC.


Ba điểm A, B, C đều thuộc tia Ox mà \(OA < OB < OC\).

\((2 < 5 < 7)\) nên điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

b)  A, B thuộc tia Ox mà \(OA < OB \,(2 < 5)\) nên A nằm giữa hai điểm O và B ta có:

\(OA + AB = OB\)

\( 2 +AB = 5\)

\(AB = 5 – 2 = 3\) (cm).

Chứng minh tương tự ta có A nằm giữa hai điểm O và C

\( OA + AC = OC\)

\(2 + AC = 7\)

\(AC = 7-2 =5\) (cm)

Mặt khác ta có B nằm giữa hai điểm A và C (chứng minh trên)

\(⇒  AB + BC = AC\)

\(2 + BC = 5\)

\(BC = 5 – 3 = 2\) (cm).

Vậy \(AB >  BC\, (3 > 2)\).