Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Đề thi học kì 2 môn Hóa học năm học 2019 – 2020 lớp 8: Cho 32,5 gam kẽm tác dụng hết với dung dịch axit clohidric HCl. Tính thể tích khí hiđro sinh ra (đktc)

CHIA SẺ

Các em cùng nhau tham khảo đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm học 2019 – 2020, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Đâu là ứng dụng chính của oxi trong đời sống?

A. duy trì sự tiêu hóa    B. duy trì sự sống

C. duy trì sự vận động   D. duy trì ánh sáng

Câu 2: Khi hòa tan dầu ăn vào cốc xăng thì dầu ăn đóng vai trò là

A. chất bão hòa            B. dung môi

C. dung dịch               D. chất tan

Câu 3: Cho bột P2O5 vào nướ Dung dịch thu được thử bằng giấy quỳ tím thấy

A. giấy quỳ chuyển đỏ     B. giấy quỳ chuyển xanh

C. không đổi màu            D. giấy quỳ chuyển màu trắng

Câu 4: Sự giống nhau giữa sự oxi hóa chậm và sự cháy là

A. phát sáng                B. sự oxi hóa

C. không tỏa nhiệt     D. không phát sáng

Câu 5: Đâu là phát biểu đúng về tính chất vật lí của hidro?

A. chất khí nhẹ nhất, không màu

B. chất khí, nặng hơn không khí

C. chất khí, tan nhiều trong nước

D. chất lỏng, tan tốt trong nước

Câu 6: Cho bột Na2O vào nướ Dung dịch thu được thử bằng giấy quỳ tím thấy

A. giấy quỳ chuyển đỏ    B. giấy quỳ chuyển xanh

C. không đổi màu           D. giấy quỳ chuyển màu lục

Câu 7: Phản ứng hoá học nào cho sau đây là phản ứng phân huỷ?

A. CuO + H2 Cu + H2O                        B. 4P + 5O2 2P2O5

C. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2   D. 2KCIO 2KÇI + 3O2

Câu 8: Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của

A. chất rắn và chất lỏng.   B. chất khí và chất lỏng.

C. hai chất lỏng.      D. chất tan và dung môi.

Câu 9: Độ tan của muối ăn trong nước ở 250C là 36g có nghĩa là

A. trong 100g dung dịch muối ăn có chứa 36 g muối ăn để tạo thành dung dịch bão hòa.

B. trong 100g nước có hòa tan tối đa 36 g muối ăn để tạo thành dung dịch bão hòa.

C. trong 1 lít dung dịch muối ăn có chứa 36 g muối ăn để tạo thành dung dịch bão hòa.

D. trong 100ml dung dịch muối ăn có hòa tan tối đa 36 g muối ăn để tạo thành dung dịch bão hòa.

Câu 10: Dãy chấy nào sau đây đều tan trong nước ở nhiệt độ thường cho dung dịch đổi màu giấy quỳ thành xanh

A. SO2, P2O5, SO3             B. K2O, Na2O, BaO

C. CaO, ZnO, BaO     D. CuO, Al2O3, Fe2O3

Câu 11: Cho sơ đồ phản ứng sau: Na + H2O → X + Y. Hai chất X, Y có công thức lần lượt là

A. NaOH và O2    B. Na2O và H2

C. NaOH và H2          D. Na2O, NaOH, H2

Câu 12: Trong 250 ml dung dịch CuSO4 1M. Số mol CuSO4 là

A. 0,5 mol            B. 1 mol                       C. 2 mol                       D. 0,25

Câu 13: Đốt nóng hoàn toàn 4 g đồng (II) oxit bằng H2 dư thu được m (g) kim loại màu đỏ. Giá trị của m là

A. 8 g           B. 6,4 g            C. 3,2 g                         D. 12,8

Câu 14: Hòa tan 13,02 g NaCl vào 35 g nước ở 20oC thì thu được dung dịch bão hòa. Độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là

A. 35,9               B. 39,5        C. 35,5                          D. 37,2

Câu 15: Cho 11,2 gam kim loại sắt tác dụng với dung dịch có chứa 9,8 gam axit sunfuri Thể tích khí hidro thu được ở đktc là

A. 4,48 lit.             B. 2,24 lit.           C. 1,12 lit.                    D. 3,36 lit.

TỰ LUẬN:

Câu 1: Nêu các khái niệm sau và viết công thức tính nếu có

a, Nồng độ phần trăm của một dung dịch

b, Nồng độ mol lít của một dung dịch

Câu 2: Hoàn thành chuỗi phản ứng ( ghi rõ điều kiện nếu có)

Fe→ H2→H2O→O2→CuO→Cu

Câu 3:     Hoàn thành chuỗi phản ứng ( ghi rõ điều kiện nếu có)

(1) KMnO4  MnO2 + ……+……

(2) H2O +…… NaOH +……

(3) ……+ CuSO4   …….+ ZnSO4

(4) ……+ ……..    MgSO4 + H2

Câu 4: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch không màu đựng riêng biệt trong các lọ hóa chất không nhãn sau:

NaCl, Ca(OH)2, H2SO4

Câu 5: Cho 32,5 gam kẽm tác dụng hết với dung dịch axit clohidric HCl.

a) Tính thể tích khí hiđro sinh ra (đktc).

b) Tính khối lượng lượng muối kẽm clorua tạo thành ?

c) Tính khối lượng lượng dd HCl 3,65% tham gia phản ứng ?

d) Dùng toàn bộ lượng khí hidro thu được ở trên khử đồng (II) oxit, tính khối lượng kim loại đồng thu được.