Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên môn Toán 15 phút lớp 6: Tìm BCNN(544, 720); ƯCLN(544, 720)

CHIA SẺ
Tìm BCNN(544, 720); ƯCLN(544, 720); Tìm số x, biết x ⋮ 10; x ⋮ 12; x ⋮ 15 và 100 < x < 150 … trong Đề kiểm tra – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên môn Toán 15 phút lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm BCNN(544, 720); ƯCLN(544, 720)

Bài 2. Tìm số x, biết x ⋮ 10; x ⋮ 12; x ⋮ 15 và 100 < x < 150


Bài 1. Ta có: 544 = 25.17;      720 = 24.32.5

⇒ BCNN (544, 720) = 25.32.5.7= 24480; ƯCLN (544, 720) = 24 = 16

Bài 2. Ta có:

ƯCLN(10, 12, 15) = 60 ⇒ B(60) = {0, 60, 120, 180,…}

Vậy x = 120