Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Trong các số: (1, 2, 3,…2015) có bao nhiêu số là bội số của 10

CHIA SẺ
Trong các số: \(1, 2, 3,…2015\) có bao nhiêu số là bội số của 10; Chứng tỏ 22 là ước của số \(\overline {abba} \) … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Đề kiểm tra môn Toán – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên 15 phút lớp 6

Bài 1. Chứng tỏ 22 là ước của số \(\overline {abba} \)

Bài 2. Trong các số: \(1, 2, 3,…2015\) có bao nhiêu số là bội số của 10.


Bài 1. Ta có:

\(\eqalign{   \overline {abba}  &= 1000a + 100b + 10b + a  \cr  &  = (1000 + 1)a + (100 + 10)b  \cr  &  = 1001a + 110b \cr} \)

Ta thấy: \(1001 = 11.91\).

\(110 = 11.10 ⇒\)  \(\overline {abba} \) là bội số của 11

Bài 2. Các số là bội của 10, đó là: \(10, 20, …, 2010\)

Viết lại: \(10 = 10.1; 20 = 10.2; …\)\(;2010 = 201.10\)

Vậy có 201 số là bội của 10