Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 Chương 3 – Phân số: Điền vào chỗ trống các dấu { > , < , = }thích hợp

CHIA SẺ
Điền vào chỗ trống các dấu\(\left( { > , < , = } \right)\) thích hợp: \({12^3}{.7…4^3}{.3^4}\) … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 Chương 3 – Phân số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (2đ) Nếu \(x\;  \vdots\;  4\) và \(y \;\vdots\; 6\) thì \(x+y\) chia hết cho

A. 4 ;      B. 6 ;         C. 10 ;        D. 2 ;

2.(8đ) Điền vào chỗ trống các dấu\(\left( { > , < , = } \right)\) thích hợp:

a) \({12^3}{.7…4^3}{.3^4}\) ;

b) \({5^3}{.6^2}{…30^3}\) ;

c) \({14^{12}}{…14^{11}} + 100\) ;

d) \({12^2}{…2^{12}}\) .


1. Chọn D. 2.

2. a)\({12^3}.7 > {4^3}{.3^4}\) ;

b)\({5^3}{.6^2} < {30^3}\) ;

c)\({14^{12}} > {14^{11}} + 100\) ;

d)\({12^2} < {2^{12}}\) .