Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Sinh lớp 6 có đáp án: Các chất được vận chuyển trong rễ như thế nào?

CHIA SẺ
Các chất được vận chuyển trong rễ như thế nào?; Điền từ thích hợp vào chỗ trống () trong các câu sau đây … trong Đề kiểm tra 15 phút Sinh lớp 6 có đáp án.  Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. (4đ) Điền từ thích hợp vào chỗ trống () trong các câu sau đây:

a. ………. làm cho tế bào có hình dạng nhất định

b. Cây kim giao, cây thông, cây rêu là những cây …….

c. ………. gồm nhiều rễ to, dài gần bằng nhau, thường mọc toả ra từ gốc

thân thành 1 chùm

d. Cơ quan sinh dưỡng là……. có chức năng chính là nuôi dường cây

2.. (1đ) Đánh dấu nhân X vào ô □ chỉ câu đúng.

□  a. Miền sinh trưởng: làm cho rễ dài ra

□   b. Miền chóp rễ chức năng dẫn truyền

□  c. Miền hút hấp thụ nước và muối khoáng

□  d. Miền trưởng thành che chở cho đầu rễ

3.. (3đ) Các chất được vận chuyển trong rễ như thế nào?

4.. (2đ) Chức năng của mạch gỗ của rễ cây là gì


Câu 1. a. Vách tế bào             b.Không có hoa          c. Rễ chùm           d. rễ, thân, lá

2.– Câu đúng: a, c.

3.  -Rễ cây  hút nước và muối khoáng hoà tan nhờ lông hút

-Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ

-Chất hữu cơ được vận chuyển đi nuôi cây nhờ mạch rây

 Câu 4. Chức năng cúa mạch gỗ ở rễ cây:

– Mạch gỗ: Chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá