Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh: Cây gỗ to ra do đâu?

CHIA SẺ
Cây gỗ to ra do đâu?; Hãy chú thích vào các chữ số 1 , 2 , 3 , 4 ,5 ở hình về cấu tạo trong của thân non … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.( 5đ) Hãy chú thích vào các chữ số 1 , 2 , 3 , 4 ,5 ở hình về cấu tạo trong của thân non.

2.. (5đ) Cây gỗ to ra do đâu ? Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách nào ?                                                           


1. Biểu bì      2. Thịt vỏ      3. Mạch  rây     4. Mạch gỗ       5. Ruột.

2. * Cây gỗ to ra nhờ sự phân chia các tế bào của mô phân sinh (tầng phát sinh – tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ).

– Tầng sinh vỏ hàng năm sinh ra một lớp vỏ ở  phía ngoài và một lớp thịt vỏ ở phía trong.

– Tầng sinh trụ (nằm giữa mạch rây và mạch gỗ) hằng nằm sinh ra ở phía ngoài một lớp mạch rây, ờ phía trong một lớp mạch gỗ.

*Người ta có thể xác định tuổi của cây gỗ bằng cách đếm số vòng gỗ của cây (qua mặt cắt ngang thân cây). Mỗi năm cây sinh ra một vòng gỗ. Vì vậy, đếm được bao nhiêu vòng gồ thì cây bấy nhiêu tuổi