Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 6: Cây gỗ to ra do đâu?

CHIA SẺ
Cây gỗ to ra do đâu ? Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách nào ? … trong Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. (4đ)

Hãy sắp xếp các cơ quan và chức năng của chúng tương ứng với từng loại cơ quan (sinh dưỡng hoặc sinh sản) của cây cải.

STT

Các cơ quan của cây cải

Các bộ phận và chức năng cùa chúng

Kết quả

1

2

Cơ quan sinh dưỡng Cơ quan sinh sản

a)Nuôi dường

b)Hoa

c)Rễ

d)Duy trì và phát triển nòi giống

e)Quá

f)Thân

g)Lá

h) Hạt

1…….

2…….

2..(6đ) Cây gỗ to ra do đâu ? Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách nào ?


1.

1

a, c, g, h

2

b, d, e, i

2. * Cây gỗ to ra nhờ sự phân chia các tế bào của mô phân sinh (tầng phát sinh – tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ).

-Tầng sinh vỏ hằng năm sinh ra một lớp vỏ ở phía ngoài và một lớp thịt vỏ ở phía trong.

-Tầng sinh trụ (nằm giữa mạch rây và mạch gỗ) hằng  năm sinh ra ở phía ngoài một lớp mạch rây, ở phía trong một lớp mạch gỗ.

* Người ta có thể xác định tuổi của cây gỗ bằng cách đếm sổ vòng gỗ của cây (qua mặt cắt ngang thân cây) Mỗi năm cây sinh ra một vòng gỗ. Vì vậy đếm được bao nhiêu vòng gỗ thì cây bấy nhiêu tuổi.