Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 6: Lá của những cây nào sau đây thuộc loại lá đơn?

CHIA SẺ
Lá của những cây nào sau đây thuộc loại lá đơn ?; Lá gồm những thành phần chính sau … trong Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. (2 điếm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Lá của những cây nào sau đây thuộc loại lá đơn ?

a. Cây mồng tơi, cây ngô, cây bí, cây mía

b. Cây hoa hồng, cây trinh nữ, cây khế

c. Cây bạch đàn, cây ổi, cây phượng

d. Câu b và c đúng.

2. Lá gồm những thành phần chính sau:

a. Phiến lá và bẹ lá                            b. Cuống lá và bẹ lá

c. Phiến lá và cuống lá                      d. Bẹ lá và gân lá

2.. (3đ) Chọn từ thích hợp điền vào chỗ dấu chấm sau:

a. Thân gỗ:………………

b. Thân cột:…………..

c. Thân cỏ:…………..

3.. (2,5đ) Hãy giải thích ý nghĩa câu tục ngữ: “Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân”?

4.. (2,5đ) Kể tên các loại lá biến dạng.


1.

1

2

a

c

2.

a. cứng, cao, có cành.              b. cứng, cao, không cành.

c. mềm, yếu, thấp.

3. Ý nghĩa của câu tục ngữ “một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân’’ là: khi được phơi nỏ, nước trong đất bốc hơi hết nhường chỗ cho không khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp tốt, hút được nhiều muối khoáng. Mặt khác, khi đất được phơi nỏ thì nhiều trứng sâu bệnh, mầm cỏ dại cũng bị diệt tạo điều kiện cho cây phát triển tốt.

4. Các loại lá biến dạng:

– Lá biến thành cơ quan bắt mồi.

– Lá biến thành cơ quan dự trữ chất dinh dưỡng.

– Lá biến thành gai.

– Lá biến thành vảy.

– Lá biến thành tua cuốn.