Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán: Cho tập hợp (B = {0; 3; 6; … ;2010 };Tính số phần tử của B

CHIA SẺ
Cho tập hợp (B = {0; 3; 6; … ;2010 };Tính số phần tử của B; Cho tập hợp \(C = \{2; 4; 6; 8 \}\). Viết tất cả các tập hợp con có hai phần tử con của tập hợp C … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho tập hợp: \(A = \{0; 1; 2; … ; 2010 \}\)

   Tính số phần tử của A.

Bài 2. Cho tập hợp \(B = \{0; 3; 6; … ;2010 \}\).Tính số phần tử của B.

Bài 3. Cho tập hợp \(C = \{2; 4; 6; 8 \}\). Viết tất cả các tập hợp con có hai phần tử con của tập hợp C.


Bài 1. Từ 1 đến 2010 có 2010 chữ số .

Vậy số phần tử của A bằng \(2010 + 1= 2011\)

Bài 2. Ta có : \(3 =3 .1; 6 = 3.2 ; … ; 2010 = 3. 670\)

Vậy số phần tử của B bằng 670 + 1 =671.

Bài 3.

\(C_1=\{2 ;4 \}; C_2= \{2; 6 \}; C_3=\{2;8 \}\);

\(C_4= \{4;6\} ; C_5=\{4;8\}; C_6= \{6;8 \}\)

*Nhận xét :

 Tập hợp \(B = \{0 ; 3 ; 6 ;… ; 2010 \}\) có số phần tử được tính theo cách sau:

\((2010 – 0) : 3 +1 =67\). Từ đó có thể tìm số phần tử của tập hợp: \(X = \{6; 9; … ; 99 \}\) như sau :

 \((99 – 6) :3 +1 = 32.\)

Số phần tử của tập hợp \(Y= \{5;  10 ; 15 ;…; 2915 \}\) là :

                              \((2015 – 5 ) : 5 +1 = 403.\)