Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 6: Hạt do bộ phận nào tạo thành?

CHIA SẺ
Hạt do bộ phận nào tạo thành?; Sinh sản bằng bào tử, bào tử phát triển thành nguyên tản. Đây là đặc điểm chỉ có ở … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. (4đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Sinh sản bằng bào tử, bào tử phát triển thành nguyên tản. Đây là đặc điểm chỉ có ở:

a. Tảo                        b. Rêu                   c. Dương xỉ             d. Cả a, b và c

2. Hạt do bộ phận nào tạo thành?

a. Hạt phấn                                            b. Bầu nhuỵ

c. Nhuỵ hoa                                           d. Noãn đã được thụ tinh

3. Đặc điểm chung của quyết là gì ?

  1. Quyết là những thực vật có lá thật sự

  2. Quyết sinh sản bằng bào tử

  3. Bào tử được hình thành trước lúc thụ tinh và mọc thành nguyên tản

  4. Nguyên tản lớn dần thành quyết trường thành

  5. Nguyên tản chỉ là một giai đoạn sống ngẳn ngủi trong đời sống của quyết

1,2,3, 4                  b. l,2,3,5             c. 2,3,4,5         d. l, 2,4,5

2.. (6đ) Nêu đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có những đặc điểm gì khác nhau ?


1.

1

2

3

c

d

b

 2. * Đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ

– Tảo xoắn: cơ thể đa bào, có màu lục, hình sợi. Chúng sinh sản sinh dưỡng bằng cách đứt ra thành những tảo mới và sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp.

– Rong mơ: cơ thể đa bào, có màu nâu, dạng cành cây. Chúng sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính (có sự kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu).

*  Những điếm khác nhau của tào xoắn và rong mơ:

Tảo xoắn

Rong mơ

Phân bố

Môi trường nước ngọt (ao, hồ, đầm…)

Môi trường nước mặn (biển)

Cấu tạo

–   Có màu lục do chỉ chứa

chất diệp lục.

–   Có thể có dạng sợi

– Ngoài diệp lục còn có màu nâu do có chất sắc tố phụ màu nâu.

– Có thể có dạng cành cây.

Sinh sản

Sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp giữa hai tế bào gần nhau.

Sinh sản hữu tính bàng cách kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu.