Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Sinh lớp 6 15 phút: Đặc điểm của hoa nở về ban đêm là gì ?

CHIA SẺ
Đặc điểm của hoa nở về ban đêm là gì ?; Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sinh lớp 6 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. (4đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Đặc điểm của hoa nở về ban đêm là gì ?

a.  Hoa thường có màu trắng

b. Hoa có mùi thơm đặc biệt quyến rũ sâu bọ

c. Hoa có màu sắc sặc sỡ

d. Câu a và b.

2. Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là:

a. Sinh sản hữu tính                                   b. Sinh sản vô tính

c. Sinh sản sinh dưỡng                              d. Cả a, b và c.

3. Muốn cho hạt nảy mầm ngoài chất lượng của hạt còn cần có đủ các điều kiện nào ?

a. Nước, không khí và nhiệt độ thích hợp

b. Nhiệt độ, độ ẩm không khí, phân bón

c. Nước, phân bón, nhiệt độ

d. Giống cây trồng, nước, phân bón

4. Tên gọi chung cho nhóm các quả: mơ, đào, xoài, dừa,… là:

a. Quả mọng          b. Quả hạch          c. Quả thịt             d. Quả khô

Câu 2. (6đ)

Hãy tìm các cụm từ phù hp điền vào ô trống đ hoàn thành bảng dưới đây:

Câu hỏi

Ht đ đen

Hạt ngô

1. Hạt gồm có những bộ phận nào ?

2. Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt?

3. Phôi gồm nhũng bộ phận nào ?

4. Phôi có mấy lá mầm ?

5. Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu ?


1.

1

2

3

                 4

d

a

a

b

 2.

Câu hỏi

Hạt đỗ đen

Hạt ngô

1. Hạt gồm có những bộ phận nào ?

Vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ

Vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ

2. Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt ?

Vỏ hạt

Vỏ hạt

3. Phôi gồm những bộ phận nào ?

Chồi mầm, lá mầm, thân mầm, rễ mầm

Chồi mầm, lá mầm, thân mầm, rễ mầm

4. Phôi có mấy lá mầm ?

Hai lá mầm

Một lá mầm

5. Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu ?

Ở hai lá mầm

Ở phôi nhũ