Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6: Nêu đặc điểm chung của thực vật Hạt kín?

CHIA SẺ
Nêu đặc điểm chung của thực vật Hạt kín ?;  Chọn từ thích hợp: bào tử, nguyên tản, rễ, thân, lá, mạch dẫn, cuộn tròn ở đầu điền vào chỗ dấu chấm (…) trong các câu sau … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. (5đ) Chọn từ thích hợp: bào tử, nguyên tản, rễ, thân, lá, mạch dẫn, cuộn tròn ở đầu điền vào chỗ dấu chấm (…) trong các câu sau:

– Dương xỉ là những cây đã có………… thật sự

– Lá non của cây dương xỉ bao giờ cũng……..

– Khác với rêu, bên trong thân và lá dương xỉ đã có……. giữ chức năng

vận chuyển nước, muối khoáng và chất dinh dưỡng

–  Dương xỉ sinh sản bằng……….. như rêu, nhưng khác rêu ở chỗ có

………. do bào tử phát triển thành.

2.. (5đ) Nêu đặc điểm chung của thực vật Hạt kín ?


1. – Rễ, thân, lá

– Cuộn tròn ở đầu

– Mạch dẫn

– Bào tử; nguyên tản

2. Đặc điểm chung của thực vật Hạt kín:

   Hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Chúng có một số đặc điểm chung như sau:

– Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép,…), trong thân có mạch dẫn phát triển.

– Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu) là một ưu thế của các cây Hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

– Môi trường sống đa dạng. Đây là nhóm thực vật tiến hoá hơn cả.