Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Lý Chương 1 Cơ học: Thế nào là lực đàn hồi, lấy thí dụ về lực đàn hồi

CHIA SẺ
Thế nào là lực đàn hồi, lấy thí dụ về lực đàn hồi; Treo các vật có khối lượng như nhau vào lò xo … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Lý Chương 1 Cơ học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Thế nào là lực đàn hồi, lấy thí dụ về lực đàn hồi

2. Treo các vật có khối lượng như nhau vào lò xo.

1. Lò xo A ở trạng thái tự nhiên. Hãy so sánh lực đàn hồi của lò xo ở các trạng thái B và C

2. Có nhận xét gì về trạng thái lò xo E?

3. Cho một khối chì hình hộp chữ nhật có thể tích bằng 10cm3. Khối lượng của khối chì bằng bao nhiêu? Biết ràng khối lượng riêng của chì bàng 11300kg/m3.

4. Muốn đo khối lượng riêng của sỏi, cần dùng các dụng cụ đo nào? Tiến hành như thể nào?


1. Khi một vật đàn hồi bị kéo hoặc nén thì sinh ra một lực đàn hồi tác dụng lên các vật tiếp xúc. Thí dụ lực kéo của một sợi dây khi treo vật vào hoặc lực đàn hồi của lò xo khi bị kéo dãn.

2. –  Vì vật cân bằng nên lực đàn hồi cân bằng với trọng lượng.Trọng lượng vật treo ở C gấp 2 lần B, ở D gấp 3 lần B. Vì vậy, lực đàn hồi của lò xo C gấp 2 lần B và của lò xo D gấp 3 lần B.

– Trường hợp E: treo thêm vật vào thì lần này, lò xo dãn nhiều nhất. tỉ lệ không giống như 3 trường hợp trên. Lò xo bị mất tính đàn hồi ta nói lò xo bị biến dạng dẻo.

3. Khối lượng của khối chì:

\(m = DV = 11300.10^-5=0,113kg \)\(\,= 113g.\)

4. + Cần dùng một cái cân và một bình tràn chia độ

+ Tiến hành: Dùng cái cân đo khối lượng viên sỏi. Dùng bình tràn chia độ đo thể tích viên sỏi. Sau đó dùng công thức \(D =\dfrac {p }{ V}\) để tính.