Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút môn Lý Chương 1 Cơ học lớp 6: Vật nào dưới đây là máy cơ đơn giản?

CHIA SẺ
Vật nào dưới đây là máy cơ đơn giản?; Người ta sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật lên cao. So với cách kéo thẳng vật lên, cách sử dụng mặt phang nghiêng có tác dụng gì? … trong Kiểm tra 15 phút môn Lý Chương 1 Cơ học lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

A. TRẮC NGHIỆM.

1. Vật nào dưới đây là máy cơ đơn giản?

         A. Đòn bẩy.

         B. Lực kế.

         C. Thước cuộn.

         D. Bình tràn.

2. Người ta sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật lên cao. So với cách kéo thẳng vật lên, cách sử dụng mặt phang nghiêng có tác dụng gì?

       A . Có thể làm thay đổi phương của trọng lực tác dụng lên vật.

       B . Có thể làm giảm trọng lượng của vật.

       C. Có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.

       D. Có thể kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật.

3. Nếu đòn bẩy quay quanh điểm tựa O, trọng lượng của vật cần nâng tác dụng vào điểm Oi của đòn bẩy, lực nâng vật tác dụng vào điểm O2 của đòn bẩy, thì dùng đòn bẩy được lợi về lực trong trường hợp nào dưới đây?

       A . Khoảng cách \(OO_1 > OO_2\)

       B. Khoảng cách \(OO_1 = OO_2\)

       C. Khoảng cách \(OO_i < OO_2\)

       D. Khoảng cách \(OO_i > OO_2\)

4. Để kéo vật có khối lượng lớn theo phương thẳng đứng mà lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật và không thay đổi hướng của lực kéo người ta sử dụng dụng cụ nào trong các dụng cụ sau đây?

       A . Ròng rọc động.

       B . Ròng rọc cố định,

       C. Mặt phẳng nghiêng.

       D. Cả ba dụng cụ trên đều không thực hiện được.

5. Sử dụng dụng cụ nào trong các dụng cụ dưới đây để nâng một vật rất nặng lên cao mà chỉ cần một lực nhỏ?

       A . Mặt phẳng nghiêng.

       B. Ròng rọc độne.

       C. Đòn bẩy.

       D. Palăng.

B . TỰ LUẬN

6. Chọn máy cơ đơn giản cho phù hợp với các công việc troog đời sống hàng ngày mà chúng ta quan sát được ?

a)  Người công nhân đưa thùng hàng lên thùng xe ôtô băng…………

b)  Bác thợ xây đưa một thùng gạch từ dưới đất lên trên tầng hai bằng …

c)  Người công nhân làm đường bẩy một hòn đá bằng…………….

7. Để đưa một vật có trọng lượng 60N lên cao 1 m, khi dùng các mặt phẳng nghiêng khác nhau có chiều dài là / thì độ lớn của lực kéo là F cũng thay đổi và có giá trị trong bảng sau:

Chiều dài (m)

1,5

2

2,5

3

Lực kéo ( F)

40

30

24

20

a)  Hãy nhận xét về mối quan hệ giữa F và m.

b) Nếu dùng mặt phẳng nghiêng có chiều dài 4m thì lực kéo là bao nhiêu?

c) Nếu chỉ dùng lực kéo là 10N thì phải chọn mặt phẳng nghiêng có chiều dài bao nhiêu?


1. Chọn A

Trong các vật đã nêu chỉ có đòn bẩy là máy cơ đơn giản.

2..  Chọn C

      So với cách kéo thẳng vật lên, cách sử dụng mặt phẳng nghiêng có tác dụng Là có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hom trọng lượng của vật.

3..  Chọn C

Đòn bẩy được lợi về lực trong trường hợp khoảng cách \(OO_1 < OO_2\).

4. Chọn A

Để kéo vật có khối lượng lớn theo phương thẳng đứng mà lực kéo nhỏ hom trọng lượng của vật và không thay đổi hướng của lực kéo ta sử dụng ròng rọc động.

5..  Chọn D

Sử dụng Palăng để nâng một vật rất nặng lên cao thi chi cần một lực nhỏ.

6. Chọn máy cơ đơn giản cho phù hợp:

a) Người công nhân đưa thùng hàng lên thùng xe ỏtồ bẳng mặt phẳng nghiêng.

b) Bác thợ xây đưa một thùng gạch từ dưới dắt lên trên tầng hai bằng ròng rọc.

c) Người công nhân làm đường bẩy một hòn đá bằng đòn bẩy

7. a) Chiều dài tăng bao nhiêu lần thì lực kéo giảm bấy nhiêu lần.

b) Nếu dùng mặt phẳng nghiêng có chiều dài 4m thì lực kéo là \(F = 15N\)

c) Nếu chỉ dùng lực kéo là 10N thì phải chọn mặt phẳng nghiêng có chiều dài bằng 6m.