Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Lý Chương 1 Cơ học 6: Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau không được sử dụng để đo chiều dài?

CHIA SẺ
Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau không được sử dụng để đo chiều dài?; Để đo chiều dài của một vật (ước lượng khoảng hơn 30cm), nên chọn thước nào trong các thước đã cho sau đày? … trong Kiểm tra 15 phút Lý Chương 1 Cơ học 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

A. TRẮC NGHIỆM.

1. Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau không được sử dụng để đo chiều dài?

A. Thước dây.

B. Thước mét.

C. Thước kẹp.

D. Compa.

2. Để đo chiều dài của một vật (ước lượng khoảng hơn 30cm), nên chọn thước nào trong các thước đã cho sau đày?

A.Thước có giới hạn đo 20cm và độ chia nho nhải 1 ram.

B.Thước có giới hạn đo 20cm và độ chia nhò nhất 1cm.

C. Thước có giới hạn đo 50cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

D. Thước có giới hạn đo lm và độ chia nhỏ nhấl 5cm.

3. Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của một thước lả

A.độ dài giữa hai vạch chia trên thước.

B.độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước

C. độ dài của thước.

D. Cả A, B và c đều đúng.

Cầu 4. Người ta dùng một bình chia độ chứa 55cm3 nước để đo thể tích của một hòn sỏi. Khi thả hòn sỏi vào bình, sỏi ngập hoàn toàn trong nước và mực nước trong bình dâng lên tới vạch 100cm3. Thể tích hòn sỏi là

A. 45cm3.

B. 55cm3.

C. 100cm3.

D. 155cm3.

5. Một con chim muốn uống nước trong một cái lọ, nó dùng mỏ gắp từng hòn sỏi cho vào lọ, nước trong lọ dâng lên. Thể tích nước trong lọ dâng lên bằng

A.thể tích của một hòn sỏi.

B. thể tích của nước trong lọ.

C. tổng thể tích của các hòn sỏi.

D. thể tích của cái lọ.

B. TỰ LUẬN

6. Để đo diện tích của một cái sân có kích thước khoảng 14 X 19 ( m ) bạn A dùng thước cuộn có GHĐ 20m, bạn B dùng thước xếp có GHĐ 1 m. Theo em, em lựa chọn phép đo của ai?

7. Hãy biến đổi các đơn vị:

a) 0,4ml = …. dm3 = ……. lít

b) 25 lít =….. m3= ……. cm3.

c) 11 ml =…. cm3= ……… lít.

d) 3m3 =…… lít = ……. cm3.


1. Chọn D

Dụng cụ compa dùng vẽ đường tròn không đưực sử dụng để đo chiều dài.

Câu 2. Chọn c

Để đo chiều dài của một vật khoảng hơn 30cm, nên chọn thước có giới hạn đo 50cm và độ chia nhỏ nhất lmm.

3. Chọn B

Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của một thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

4. Chọn A

Thể tích hòn sỏi là V = 100 – 55 = 45cm3.

5.. Chọn C

Thế tích nước trong lọ dâng lên bằng tổng thể tích của các hòn sỏi.

6.: Lựa chọn phép đo dùng thước của bạn A vì chỉ cần số lần đo ít nhất.

7.  a)  0,4m3 = 400dm3 = 400 lít

b) 25 lít = 0,025m3 = 25000cm3.

c)  11 ml = 11 cm3 = 0,011 lít.

d) 3m3 = 3000 lít = 3000000cm3