Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên 15 phút: Chứng tỏ số 215 + 424  là hợp số

CHIA SẺ
Chứng tỏ số 215 + 424  là hợp số;  Tổng của hai số nguyên tố có thể bằng 2011 được không? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Chứng tỏ số 215 + 424  là hợp số

Bài 2. Tổng của hai số nguyên tố có thể bằng 2011 được không?


Bài 1. Ta có:

\(2^{15}= 32768 \)\(⇒ 2^{15}+ 424 = 33192 = 16596.2\)

\(⇒ 2^{15} + 424\) là hợp số

Bài 2. Vì 2011 là số lẻ, nên nếu hai số nguyên tố đều lẻ thì tổng của chúng là chẵn. Vậy phải có một số nguyên tố là chẵn, đó là số 2.

Vậy \(2011 = 2 + 2009\).

Lại có \(2009 = 7. 287 ⇒  2009\) không phải là số nguyên tố

Vậy 2011 không thể là tổng của hai số nguyên tố,