Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tìm số tự nhiên n sao cho 11n là số nguyên tố

CHIA SẺ
Tìm số tự nhiên n sao cho 11n là số nguyên tố; Dùng số 1 và 5 để viết các số có 3 chữ số là số nguyên tố … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Dùng số 1 và 5 để viết các số có 3 chữ số là số nguyên tố.

Bài 2. Tìm số tự nhiên n sao cho 11n là số nguyên tố.


Bài 1. Các số có 3 chữ số: \(111, 555,115, 151, 511, 551, 515, 155\).

Trong đó 151 là số nguyên tố

Bài 2. Ta có:

+ Nếu \(n = 0 ⇒ 11n = 0\) (không  thỏa mãn)

+ Nếu \(n = 1 ⇒ 11n = 11\) (là số nguyên tố)

+ Nếu \(n > 1 ⇒ 11 n\) là hợp số