Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6

Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 THCS Đức Tín năm học 2016-2017

CHIA SẺ

[Toán số học 6] Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 của trường THCS Đức Tín năm học 2016-2017. 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3

TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN

MÔN: SỐ HỌC 6

 

Họ và tên:………………………….

Lớp:……….

Điểm

Lời phê của Thầy(Cô)

 

I/. TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:   

1/ Số -1,023 là :

A. Số thập phân                              
B.Phân số

C.Số tự nhiên                                
D.Cả A,B,C đều sai

2/ Kết quả rút gọn phân số -10/50  đến tối giàn là:

A. -1/5                          
B.2/10

C.1/5                          
D.Một kết quả khác

3/ Viết hỗn số  dưới dạng phân số ta được:

A.6/4                          B.-9/4                         C.9/4                          
D.-6/4

4/ Số nghịch đảo của 3/7  là:

A.-3/7                         B.7/3                           C.3/7                          
D.-7/3

II.TỰ LUẬN: ( 6 điểm )

1.Thực hiện phép tính: ( 3 điểm )

2.Tìm x, biết: ( 2 điểm )

3.Tính tổng:  ( 1 điểm )

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 CHƯƠNG 3 – THCS ĐỨC TÍN

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Mỗi câu đúng 1 điểm.

1 2 3 4
A A C B

II.TỰ LUẬN: ( 6 điểm )

1.Thực hiện phép tính: ( 3 điểm )

2.Tìm x, biết: ( 2 điểm )

3/ Tính tổng:  ( 1 điểm )