Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 9 Chương 3 THCS Trần Quốc Toản có đáp án

CHIA SẺ

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 9 Chương 3 của trường THCS Trần Quốc Toản đã được cập nhật chi tiết tại đây. 

KIỂM TRA CHƯƠNG III

Môn: Đại số  – Lớp 9

Trường THCS Trần Quốc Toản

Lớp: 9 ….

Họ và tên HS: ………………………….

Điểm:

Lời phê:

I- TRẮC NGHIỆM: (3đ)

Bài 1: Chọn chữ cái A, B, C, hoặc D cho mỗi khẳng định đúng.

1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn ?

A. 3x2 + 2y = -1            
B.x – 2y = 1         
C.3x – 2y – z = 0                
D.1/x+ y = 3

2: Nếu phương trình mx + 3y = 5 có nghiệm (1; -1) thì m bằng:

A. 2                        B.  -2                        C.  -8                              
D.8

3: Cặp số(1;-2) là một nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. 2x – y = 0                              
B.2x + y  = 1

C.x – 2y = 5                               D.  x – 2y = –3

4:  Phương  trình   x – 3y = 0  có nghiệm tổng quát là:

A. (x ∈ R; y = 3x)                      B.(x = 3y; y ∈ R)

C.(x ∈ R; y = 3)                      
D.(x = 0;y ∈ R)

5:  Cặp số (2;-3) là nghiệm của  hệ  phương trình nào ?

 6: Hệ phương trình :   có bao nhiêu nghiệm?

A. Vô nghiệm                             B.  Một nghiệm duy nhất

C.Hai nghiệm                           D.Vô số nghiệm

7: Hệ phương trình   vô nghiệm khi :

A. m = – 6                 B.  m = 1                             C.  m = -1           
D.m = 6

8: Hệ  phương trình có  nghiệm là:

A. (2;-3)                      B.  (-2;3)                       C.  (-4;9)                  D.  (-4; -9)

Bài 2:  Cho hệ phương trình:  Điền dấu “x” vào ô “Đúng” hoặc “Sai” cho các khẳng định sau?

Câu Nội dung Đúng Sai
1 Hệ phương trình  trên có nghiệm duy nhất khi: a/a’ = b/b’
2 Hệ phương trình  trên có hai nghiệm khi: a/a’≠b/b’
3 Hệ phương trình  trên có vô số nghiệm khi: a/a’ = b/b’=c/c’
4 Hệ phương trình  trên vô nghiệm nghiệm khi: : a/a’ = b/b’≠c/c’

 II. TỰ LUẬN: (7đ)

Bài 3: Giải các hệ phương trình sau: (3đ)

Bài 4: (1đ)  Cho hệ phương trình  Xác định m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất?

Bài 5:  (3đ) Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình:

Tìm hai số tự nhiên biết rằng: Tổng của chúng bằng 1012. Hai lần số lớn cộng số nhỏ bằng 2014.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Đại số 9 CHƯƠNG 3 – THCS TRẦN QUỐC TOẢN

I. Trắc nghiệm: (3đ) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Bài 1 2
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
Đáp án B D C A A B A A S S Đ Đ

II. Tự luận ( 7đ)

Câu Nội dung trình bày Điểm
Bài 3

(3đ)

1/   (Mỗi bước biến đổi tương đương được 0,5đ)

2/ (Mỗi bước biến đổi tương đương được 0,5đ) 

 

1,5

1,5

 

Bài 4

(1đ)

Hệ phương trình đã cho có nghiệm khi:

m/1 ≠ 3/-2 ⇔ m≠-3/2

 

 

1,0

Bài 5

(3đ)

Gọi hai số tự nhiên cần tìm là x, y

(ĐK: x;y∈Y;  1012> x > y >0)

Tổng của chúng bằng 1012, nên ta có pt: x + y = 1012 (1)

Hai lần số lớn cộng số nhỏ bằng 2014, nên ta có pt: 2x + y = 2014 (2)

Từ (1) và (2),  ta có hệ phương trình: 

Giải hệ pt ta được:  thoả mãn điều kiện

Vậy: Hai số tự nhiên cần tìm là: 1002 và 10

0,5

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25