Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12 Đề và đáp án kiểm tra Sử học kì 1 lớp 12...

Đề và đáp án kiểm tra Sử học kì 1 lớp 12 Cần Thơ năm 2015

CHIA SẺ

Đề và đáp án kiểm tra Sử học kì 1 lớp 12 Cần Thơ năm 2015 – 2016. Đề thi gồm 4 câu, thời gian làm bài 120 phút.

Đề thi:

I (2,0 điểm)

Nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 – 1945). Những quyết định của Hội nghị trên đã ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?

II (3,0 điểm)

Cho biết những biểu hiện và ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX.

Em có suy nghĩ gì đối với ảnh hưởng tiêu cực của xu thế này?

III (3,0 điểm)

Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm Vì sao nói Đảng ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

IV (2,0 điểm)

Hãy lí giải nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta.


Đáp án và hướng dẫn chấm Sử lớp 12 Kì I

I (2 điểm):

Nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 – 1945). Những quyết định của Hội nghị trên đã ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?

Những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 – 1945). (1,5 điểm)

– Từ ngày 04 đến ngày 11 – 2 – 1945, Hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) với sự tham dự của nguyên thủ 3 cường quốc….

Hội nghị đã đưa ra những quyết định quan trọng:

+ Nhanh chóng tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

+ Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

+ Phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa ba cường quốc ở châu Âu và

châu Á.

– Những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới –trật tự hai cực Ianta.

Những quyết định của Hội nghị trên ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

– Những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ …Với việc hình thành trật tự hai cực Ianta, thế giới đã phân chia thành hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa đối lập nhau… (0,25 đ)

– Cùng với việc hình thành trật tự hai cực Ianta đã dẫn đến cuộc chiến tranh lạnh sau Chiến tranh thế giới thứ hai…Quan hệ quốc tế từ khi hình thành trật tự hai cực Ianta đến khi Liên xô tan rã đều xoay quanh những vấn đề liên quan đến trật tự hai cực Ianta. (0,25 đ)

II (3 điểm):

Cho biết những biểu hiện và ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX. Em có suy nghĩ gì đối với ảnh hưởng tiêu cực của xu thế này?

– Những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa: (1,0 đ)

+ Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

+ Sự phát triển và những tác động to lớn của các công ty xuyên

quốc gia

+ Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn.

Quảng cáo

Quảng cáo

+ Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính

quốc tế và khu vực …

– Ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa: (1,0 đ)

+ Tích cực: Mang lại sự tăng trưởng kinh tế cao. Đặt ra các yêu

cầu phải cải cách sâu rộng để nâng cao cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế.

+ Hạn chế: Khoét sâu thêm sự bất công xã hội và hố ngăn cách giàu  nghèo càng lớn… Nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc và độc lập chủ quyền quốc gia.

– Suy nghĩ của bản thân đối với ảnh hưởng tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa: Học sinh có cách trả lời khác nhau nhưng đúng vẫn cho điểm.  (1,0 đ)

Sau đây là những gợi ý:

+ Khẳng định toàn cầu hoá là xu thế tất yếu không thể đảo ngược, vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Việt Nam là nước đang phát triển cần nắm bắt thời cơ để không bị tụt hậu.

+ Những biện pháp khắc phục tác động tiêu cực: cần có biện pháp phù hợp để giảm sự bất công xã hội và hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng lớn. Mọi người phải nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc và độc lập chủ quyền quốc gia…

III (3,0 điểm) 

Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Vì sao nói Đảng ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930: ( 2,0 điểm)

– Là kết quả của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giai cấp, sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

– Việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đã tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

+ Đảng trở thành chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

+ Từ đây cách mạng Việt Nam có đường lối đúng đắn, khoa học, sáng tạo.

+ Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khắng khít của cách mạng thế giới.

– Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử tiến hóa của cách mạng Việt Nam.

Nói Đảng ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam vì: (1,0 điểm)

– Việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đã tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam và cách mạng Việt Nam. Khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối lãnh đạo cách mạng …Từ đây cách mạng Việt Nam có đường lối đúng đắn, khoa học, sáng tạo.

– Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác…

Câu IV (2,0 điểm)

Hãy lí giải nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta.

Học sinh lí giải được các nguyên nhân:

– Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc. Vì vậy, khi Đảng Cộng sản Đông Dương kêu gọi thì cả  dân tộc nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. (0,5đ)

– Có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng do Hồ Chí Minh đứng đầu. (0,5đ)

– Quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua đấu tranh.(0,25đ)

– Trong những ngày khởi nghĩa toàn Đảng, toàn dân quyết tâm cao. Các cấp bộ Đảng chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo, chớp thời cơ. (0,25đ)

– Quân đồng minh đánh thắng phát xít, tạo cơ hội khách quan thuận lợi cho nhân dân ta khởi nghĩa thành công. (0,5đ)

Quảng cáo

CHIA SẺ