Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Sinh Sở GD Vĩnh Phúc năm 2019: Operon là gì? Cấu trúc của operon Lac ở E. coli gồm những phần nào?

Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do một gen có 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X qui định, không có alen tương ứng trên Y. Các cá thể ruồi giấm có tối đa bao nhiều loại kiểu gen qui định tính trạng màu mắt? Viết các kiểu gen đó … trong Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Sinh Sở GD Vĩnh Phúc năm 2019

Đề bài

Đề bài: Mã đề 209

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1: Nguyên tắc bổ sung giữa A với T; G với X có trong phân tử nào dưới đây?

A. ADN                             B. rARN

C. tARN                            D. mARN

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về tính phổ biến của mã di truyền?

A. Một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin

B. Nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một loại axit amin.

C. Mã di truyền là mã bộ ba

D. Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.

Câu 3: Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao của cây do 3 cặp gen không alen (A, a; B, b; D, d) quy định theo kiểu tương tác cộng gộp và cứ thêm mỗi alen trội trong tổ hợp gen sẽ làm cho cây thấp đi 20cm. Cây cao nhất có chiều cao 210cm. Theo lí thuyết, khi giao phấn giữa cây cao nhất với cây thấp nhất, cây lai thu được sẽ có chiều cao là:

A. 160 cm                          B. 120 cm

C. 90 cm                            D. 150cm

Câu 4: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là 1: 1?

A. AA x aa                        B. Aa x aa

C. Aa x Aa                        D. AA x AA

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 5: Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 2 cặp gen không alen (A, a: B, b) qui định theo kiểu tương tác bổ sung. Trong đó, kiểu gen mang 2 loại alen trội (A-B-) qui định quả tròn, các kiểu gen còn lại qui định quả dài. Cho cây quả tròn dị hợp tử về hai cặp gen lai phân tích, đời Fa thu được tổng số 160 cây. Tính theo lí thuyết, số cây quả tròn ở Fa là:

A. 75                                  B. 120

C. 80                                  D. 40

Câu 6: Biết mỗi gen qui định một tính trạng và trội –lặn hoàn toàn, phép lai P: AaBb x aaBb cho đời con có số loại kiểu hình tối đa là:

A. 3                                    B. 2

C. 4                                    D. 8

Câu 7: Ở sinh vật nhân thực, một phân tử ADN thực hiện quá trình nhân đôi ba lần liên tiếp sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử ADN con?

A. 6                                    B. 2

C. 8                                    D. 4

Câu 8: Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Số lượng nhiễm sắc thể có trong nhân một tế bào sinh dưỡng thể một thuộc loài này là

Advertisements (Quảng cáo)

A. 24                                  B. 12

C. 23                                  D. 36

Câu 9: Bộ ba mã sao nào sau đây không phải là bộ ba kết thúc

A. 5’UAA3’                      B. 5’UAG3’

C. 5’AGU3’                      D. 5’UGA3’

Câu 10: Ở một loài thực vật, alen A qui định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài, alen B qui định hoa màu đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa màu trắng. Cho phép lai: , biết quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen và không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, phép lai trên cho đời con có tỷ lệ phân li kiểu hình là:

A. 3:1                                 B. 1:2:1

C. 2:2:1:1                           D. 1:1:1:1

Câu 11: Giả sử thể tứ bội 4n giảm phân chỉ cho giao tử 2n hữu thụ. Cơ thể 4n có kiểu gen Aaaa khi giảm phân cho giao tử Aa chiếm tỷ lệ là:

A. 1/4                                 B. 1/2

C. 4/6                                 D. 1/6

Câu 12: Ở một loài thực vật, alen B qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen b qui định thân thấp, alen D qui định hoa màu đỏ trội hoàn toàn so với alen d qui định hoa màu trắng.

Cho phép lai P:BDbd×BDbd thu được F1. Biết hoán vị gen xảy ra ở cả hai giới với tần số là 20%. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa màu trắng thu được ở F1 là:

A. 16%                              B. 20%

C. 15%                               D. 10%

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 13 (2,5 điểm)

a) Operon là gì? Cấu trúc của operon Lac ở E. coli gồm những phần nào?

b) Đột biến điểm là gì? Nêu các dạng đột biến điểm.

Câu 14 (1,5 điểm). Mức phản ứng là gì? Mức phản ứng có di truyền không? Tại sao?

Câu 15 (3,0 điểm)

a) Nêu đặc điểm di truyền của các tính trạng do gen trên nhiễm sắc thể giới tính X qui định, không có alen tương ứng trên Y

b) Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do một gen có 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X qui định, không có alen tương ứng trên Y. Các cá thể ruồi giấm có tối đa bao nhiều loại kiểu gen qui định tính trạng màu mắt? Viết các kiểu gen đó.

Advertisements (Quảng cáo)