Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12

Đề thi giữa kì 1 môn Sinh lớp 12 – THPT Trần Văn Quan 2019: Trong điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, để ngăn cản sự phiên mã, prôtêin ức chế liên kết với vị trí nào sau đây?

Dưới đây là đề thi kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 lớp 12 môn Sinh năm học 2019 – 2020 trường THPT Trần Văn Quan – có đáp án.

Câu 1: Ở sinh vật nhân thực, côđôn 5’AUG3’ mã hóa cho loại axit amin nào?

A. Mêtiônin.     B. Foocmin mêtiônin.   C. Prôlin.       D. Lơxin.

Câu 2: Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực, sợi cơ bản có đường kính khoảng

A. 300nm.    B. 30nm.     C. 11nm                D. 700nm.

Câu 3: Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực, sợi siêu xoắn có đường kính khoảng

A. 300nm.     B. 700nm.       C. 30nm.    D. 11nm.

Câu 4: Trong điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, để ngăn cản sự phiên mã, prôtêin ức chế liên kết với vị trí nào sau đây?

A. Vùng vận hành (O).      B. Vùng khởi động (P).
C. Gen điều hòa (R).      D. Các gen cấu trúc( Z, Y, A)

Câu 5: Nếu bộ NST lưỡng bội của 1 loài là AA thì thể tam bội phát sinh từ loài này có bộ NST được kí hiệu là

A. A.           B. AA.         C. AAAA.          D. AAA.

Câu 6: Gen A bị đột biến điểm thành gen a. Sau đột biến gen a nhiều hơn gen A là 2 liên kết hiđrô. Gen A bị đột biến thuộc dạng

A. Mất 1 cặp A – T.          B. Mất 1 cặp G – X.

Advertisements (Quảng cáo)

C. Thêm 1 cặp A – T.       D. Thêm 1 cặp G – X.

Câu 7: Người mắc hội chứng bệnh nào sau đây là thể một?

A. Hội chứng siêu nữ.      B. Hội chứng Tơcnơ.
C. Hội chứng Claiphentơ.     D. Hội chứng Đao.

Câu 8: Cá thể mang alen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình được gọi là :

A. Thể đột biến.         B. Thể đồng hợp.

C. Thể dị hợp.        D. Thể đồng hợp trội.
Câu 9: Một bộ ba chỉ mã hóa cho 1 loại axit amin thể hiện đặc tính nào sau đây của mã di truyền?

A. Tính liên tục.       B. Tính phổ biến.

C. Tính đặc hiệu.        D. Tính thoái hóa.
Câu 10: Những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến 1 hoặc 1 số cặp nuclêôtit trong gen gọi là

Advertisements (Quảng cáo)

A. đột biến cấu trúc NST.       B. đột biến điểm.
C. đột biến gen.       D. đột biến số lượng NST.

Câu 11: Trong quá trình dịch mã, mARN thường gắn với một nhóm ribôxôm gọi là poliribôxôm giúp

A. tổng hợp các prôtêin cùng loại.

B. tổng hợp được nhiều loại prôtêin.

C. tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin.

D. điều hoà sự tổng hợp prôtêin.

Câu 12: Dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi thành phần nuclêôtit của gen?

A. Thêm 1 cặp nuclêôtit.

B. Thay thế 1 cặp A – T bằng 1 cặp G – X.

C. Mất 1 cặp nuclêôtit.

D. Thay thế 1 cặp A – T bằng 1 cặp T – A.

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Sinh lớp 12 – THPT Trần Văn Quan 2019

Advertisements (Quảng cáo)