Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm...

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2015 -2016

CHIA SẺ

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2015 -2016. Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút.

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: HÓA HỌC 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Mã đề thi: 132

1: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử tổng quát là

A. CnH2nO2 (n≥1).            B. CnH2n+2O2 (n≥2).

C.CnH2nO (n≥2).             D. CnH2nO2 (n≥2).

2: Xà phòng hoá hoàn toàn 106,8 g chất béo X bằng dung dịch NaOH thu được 11,04g glixerol. Số gam xà phòng thu được là:

A. 91,8          
B.83,8            
C.110,16          
D.98,2

3: Phản ứng nào sau đây có thể chuyển glucozơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau ?

A. phản ứng với H2/Ni, to         B. phản ứng với Cu(OH)2

C.phản ứng với Na                  D. dung dịch brom

4: Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần lượt là:

A. [C6H7O2(OH)3]n, (C6H10O5)n.

B.(C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)2]n.

C.(C6H12O6)n, [C6H7O2(OH)3]n.

D.(C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)3]n.

5: Khi đốt một este cho số mol CO2 và H2O bằng nhau. Thuỷ phân hoàn toàn 6gam este này thì cần dung dịch chứa 0,1 mol NaOH. Công thức phân tử của este là

A. C2H4O2      
B.C5H10O2        
C.C3H6O2             
D.C4H8O2

6: Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol một cacbohiđrat (X), thu được 5,28g CO2 và 1,98g H2O. Biết rằng, tỉ lệ khối lượng H và O trong X là 0,125:1. Công thức phân tử của X là

A. C12H24O12      B. (C6H10O5)n    C. C12H22O11   
D. C6H12O6

7: Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử , nhưng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 lại có thể cho phản ứng tráng gương. Đó là do:

A. Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ.

B.Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành fructozơ.

C.Đã có sự tạo thành anđehit sau phản ứng.

D.Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ .

8: Khi làm việc mệt nhọc, uống loại đường nào sau đây sẽ giải phóng năng lượng nhanh nhất ?

A. Mantozơ          
B.Glucozơ          
C.Sacarozơ      
D.Đường mía

9: Glucozơ không có phản ứng với chất nào sau đây ?

A. Cu(OH)2       
B.dung dịch AgNO3/NH3       
C.(CH3CO)2O       
D.H2O/H+

10: Xà phòng hoá 8,8g etyl axetat bằng 200 ml dd NaOH 0,2M. Sau khi p/ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được chất rắn khan có khối lượng là

A. 8,2g            
B.3,28g          
C.8,56g            
D.10,4g

11: Chọn câu phát biểu sai:

A. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cấu tạo của gốc glucozơ.

B.Khi thuỷ phân đến cùng saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều cho một loại monosaccarit.

C.Khi thuỷ phân đến cùng, tinh bột và xenlulozơ đều cho glucozơ.

D.Saccarozơ là một đisaccarit.

CAU 12-27

CAU 28-30


Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Hóa năm học 2015 -2016 mã đề 132.

1 D 7 A 13 C 19 C 25 A
2 C 8 B 14 C 20 C 26 B
3 A 9 D 15 A 21 A 27 D
4 D 10 B 16 B 22 D 28 B
5 A 11 B 17 C 23 D 29 A
6 C 12 A 18 D 24 B 30 A

Tải về máy đề thi và đáp án đề thi hóa giữa học kì 1 lớp 12: de thi giua ki 1 lop 12 mon Hoa_Dethikiemtra.com

 

Quảng cáo
CHIA SẺ