Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

[Hóa học 11] Thi kì 1 môn Hóa học 11 năm 2016

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

HÓA HỌC LỚP 11

1 (0,25đ): Viết phương trình phản ứng điều chế Nitơ trong phòng thí nghiệm.

2 (0,25đ): Viết phương trình chứng minh NH3 có tính khử.

3 (0,5đ): Viết phương trình phản ứng nhiệt phân các muối: NH4Cl, NH4CO3

4 (1,5đ): Viết phương trình phân tử, phương trình ion rút gọn khi cho:

a. Kẽm hidroxit phản ứng với Kali hidroxit

Advertisements (Quảng cáo)

b. Bari clorua phản ứng với Natri sunfat.

5(2đ): Dùng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch:

(NH4)2SO4, CuCl2, Na2SO4, MgCl2

Advertisements (Quảng cáo)

6(1,5đ): Hoàn thành chuỗi phản ứng phương trình sau:

CO2 → KHCO3 → K2CO3 → MgCO3 → MgO

Bài 7(2đ): Nhiệt phân hoàn toàn 29g hỗn hợp gồm KNO3 và Zn(NO3)2, thu được 6,72 lít hỗn hợp khí ở đktc.

a. Tính thành phần % về khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp.

b. Tính thành phần % về thể tích của Oxi trong hỗn hợp khí

(K=39; N=14; O=16; Cu=64)

8 (2đ): Cho 12,9 gam hỗn hợp X gồm Al2O3 và Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và 2,24 lít (đktc) khí không màu hóa nâu ngoài không khí.

a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

b. Tính khối lượng muối nitrat trong dung dịch Y.

Advertisements (Quảng cáo)