Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11 40 câu trắc nghiệm và 2 tự luận trong đề thi kì...

40 câu trắc nghiệm và 2 tự luận trong đề thi kì 1 Toán 11 mới

CHIA SẺ

Đề thi (90 phút) trương THPT Đồng Đậu: Lan đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua quà tặng bạn. Trong cửa hàng có ba mặt hàng: Bút, vở và thước, trong đó có 5 loại bút, 7 loại vở và 8 loại thước. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một món quà gồm một vở và một thước?

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU

MÃ ĐỀ: 104

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 11

NĂM HỌC 2017- 2018- MÔN TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút;

(Đề gồm 40 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận)

 

Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………… Số báo danh: ………………………..

I. Phần 1: Trắc nghiệm (8 điểm)

1. Tập xác định của hàm số 

2. Số nghiệm của phương trình 2sin(2x + π/3) = 1  thuộc khoảng  (-π, π) là:

A. 2.               B. 3.                   C. 4.                     D. 1.

3. Giá trị lớn nhất của hàm số y= 3 – 4sinx trên R là:

A. -1.             B. 7.         C. 3.        D. 0.

4. Tìm số nguyên dương bé nhất n sao cho trong khai triển (1+x)n  có 2 hệ số liên tiếp nhau có tỉ số là 7/15?

A.n=21       B. n=10         C.n=20                 D. n=11

5. Chu kì tuần hoàn của hàm số y = sin 2x là

A. 2π          B. -π                C. 0                      D.π

6. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng.

7. Cho điểm A thuộc mặt phẳng (P), mệnh đề nào sau đây đúng :

A. A ⊂ mp (P)     B. A ⊂ mpP      C. A ∈ P        D.A ∈ (P)

8. Ảnh của điểm N(1;-3) qua phép vị tự tâm O tỉ số -3 là  điểm N’có tọa độ sau :

- Quảng cáo -

A. N’(-3;-9)         B. M’(3;9)          C. N’(-3;9)      D. M’(9;-3)

9. Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Tính xác suất của biến cố A: “ có đúng 2 lần xuất hiện mặt sấp”

10. Công ti A có 4 cổng vào ra khác nhau. Một vị khách đến liên hệ công tác đi vào và đi ra bởi hai cổng khác nhau. Hỏi vị khách đó có bao nhiêu cách lựa chọn?

A. 4                B. 12                C. 8              D. 7

11. Phương trình sinx =-1 có nghiệm là:

12. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx.

A. sinx + 3cosx = 2                B. 3cos2x = -1
C. sin2x – 2cosx = 3               D. sinx + cos2x – 1 = 0

Câu 13-27
Cau 28-37

A.3            B. 1                       C. 2              D. 0

Câu 38: Trong một hộp bút có 2 bút đỏ, 3 bút đen và 2 bút chì. Hỏi có bao nhiêu cách để lấy một cái bút?

A. 2                     B. 6               C. 7                D. 12

Câu 39: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(1;2). Phép tịnh tiến theo vectơ biến A thành điểm?

A. M(2;4)              B. B(0;0)                C. C(2;6)        D.D(1;4)

40. Tập xác định của hàm số 

II. Phần 2: Tự luận (2 điểm)

Câu 1: ( 1điểm). Giải phương trình lượng giác √3cosx + sinx =1

Câu 2 (1 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A( 3; 2). Tìm ảnh của A qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo  và phép  vị tự tâm  I(1;0) tỉ số k=-2.


Đáp án

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 B 21 B 31 B
2 C 12 A 22 A 32 C
3 B 13 C 23 D 33 D
4 A 14 C 24 C 34 A
5 D 15 D 25 B 35 B
6 D 16 A 26 D 36 A
7 D 17 B 27 B 37 A
8 C 18 D 28 A 38 C
9 C 19 C 29 B 39 A
10 B 20 D 30 A 40 D

II. Phần 2