Trang Chủ Lớp 11 Bài tập SGK lớp 11

Hô hấp ở thực vật: Bài 1,2,3,4 trang 55 Sinh học 11

Bài 12 Sinh lớp 11 – Giải bài 1,2,3,4 trang 55 Sinh 11 : Hô hấp ở thực vật.

Bài 1: Hô hấp ở cây xanh là gì?

Hô hấp là quá trình ôxi hóa nguyên liệu hô hâp (glucôzơ,„) đến C02, H20 và tích lũy lại năng lượng ở dạng dễ sử dụng ATP.


Bài 2: Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

Tích lũy được nhiều năng lượng hơn từ một phân tử glucôzơ được sử dụng trong hô hấp: hô hấp hiếu khí / hô hấp kị khí = 38/2 = 19 lần.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 3: Trong những trường hợp nào thì diễn ra hô hấp kị khí ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ?

Khi thiếu khí ôxi, ví dụ: cây bị ngập úng.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 4: Hãy khái quát về ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh?

Hô hấp bao gồm các phản ứng hóa học với sự xúc tác của các enzim, do đó phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ.

Nước là dung môi, là môi trường cho các phản ứng hóa học xảy ra, nước tham gia trực tiếp vào quá trình oxi hóa nguyên liệu hô hấp. Vì vậy, nước trong cây liên quan trực liếp đến cường độ hô hấp.

Oxi tham gia trực tiếp vào việc oxi hóa các chất hữu cơ và là chất nhận điện tử cuối cùng trong chuỗi truyền điện tử. Thiếu ôxi cây chuyển sang phân giải kị khí rất bất lợi cho cơ thể cây.

C02 trong môi trường với hàm lượng cao làm cho hô hấp của cây bị ức chế.

Tóm lại: sự hô hấp của cây xanh phụ thuộc chặt chẽ vào môi trường.

Advertisements (Quảng cáo)