Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 Đề và đáp án đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10...

Đề và đáp án đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 năm 2015

CHIA SẺ

Tham khảo Đề kiểm tra và đáp án đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 năm học 2015 – 2016 mới nhất.

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1

MÔN: ĐẠI SỐ 10

1: (2.0đ) Xét tính đúng sai và lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :                                .

A: ” ∀x ∈ R : 2x < 3x ”

B:” ∃x ∈ N: x2 -x – 2 = 0 ”

2 : (2.0đ) Hãy liệt kê các phần tử của các tập hợp sau :

A = 3n2 – 2n + 1 | n = -2; -1; 0; 1};

B = { x ∈ Z | (3x + 6) (2x2 – 3x + 1) = 0 }

3 : (2.5đ) Cho hai tập hợp:

A = {1;2;3;4;5};

B = {2;4;6;8}

a) Tìm A ∩ B, A ∪ B, A\B . (1.5đ)

b) Tìm tất cả các tập hợp X sao cho X ⊂ A và X ⊂ B  (1.0đ)

4: (1.0đ) Tìm tất cả các tập hợp Y  sao cho biết

A = {1;2;3}; B = {1;2;3;4;5}

5: (2.5đ) Cho hai tập hợp :

A={x ∈ R | x < 5}; B = { x ∈ R | -4 < x ≤ 9 }

a) Dùng ký hiệu khoảng, nửa khoảng để viết lại các tập hợp trên. (1.0đ)

b) Tìm A ∩ B, A\B, CR (1.5đ)


Đáp án và hướng dẫn chấm đề kiểm tra 1 tiết Đại số chương 1 lớp 8

Dap an de kiem tra 1 tiet dai so 8 chuong 1 cau 1
Dap an de kiem tra 1 tiet dai so 8 chuong 1 cau 1
Dap an de kiem tra 1 tiet dai so 8 chuong 1 cau 2
Dap an de kiem tra 1 tiet dai so 8 chuong 1 cau 2
Dap an de kiem tra 1 tiet dai so 8 chuong 1 cau 3,4,5
Dap an de kiem tra 1 tiet dai so 8 chuong 1 cau 3,4,5

Ghi chú : Mọi cách giải khác nếu đúng thì vẫn được hưởng trọn số điểm của câu đó .

Quảng cáo
CHIA SẺ