Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài 10 Cấu tạo miền hút của rễ (Giải bài 1,2,3 trang...

Bài 10 Cấu tạo miền hút của rễ (Giải bài 1,2,3 trang 33 Sinh học 6)

CHIA SẺ

Chương 2 bài 10 –  Giải bài 1,2,3 trang 33 SGK Sinh 6 :  Cấu tạo miền hút của rễ.

Vỏ gồm biểu bì có nhiêu lông hút. Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan. Phía trong là thịt vỏ có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

Trụ giữa gồm các mạch gỗ và mạch rây có chức năng vận chuyển các chất. Ruột chứa chất dự trữ.

Bài 1: Nêu các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng.

Vỏ gồm: biểu bì, thịt vỏ có các chức năng hút nước, muối khoáng rồi chuyển vào trụ giữa. Trụ giữa gồm: các bó mạch và ruột có chức năng chuvển các chất và chứa chất dư trữ. Miền hút: là miền quan trọng nhất của rễ, có cấu tạo phù hợp với việc hút nước và muối khoáng.


Bài 2: Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì?

Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan.


Bài 3: Có phải tất cả các rễ cây đều có miền hút không? Tại sao?

Không phải tất cả các rễ cây đều có lông hút. Vì những cây mà rễ ngập trong nước thì nước và muối khoáng hòa tan trong nước ngấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì cúa rễ (không cần lông hút).

CHIA SẺ