Trang Chủ Lớp 10 Bài tập SGK lớp 10

Bài 1,2,3,4,5 SGK trang 23 Đại số 10 : Số gần đúng – Sai Số

CHIA SẺ

Đề và Đáp án Bài 1,2,3,4,5 trang 23 bài tập Số gần đúng, Sai Số  thuộc chương I. MỆNH ĐỀ TẬP HỢP – SGK Đại số lớp 10

Bài 1(trang 23). Biết  3√5 = 1,709975947 …

Viết gần đúng 3√5 theo nguyên tắc làm tròn với hai, ba, bốn chữ số thập phân và ước lượng sai số tuyệt đối.

Giải: 3√5 ≈ 1,71 với sai số mắc phải 0,01;

3√5 ≈ 1,710 với sai số mắc phải 0,001;

3√5 ≈ 1,7100 với sai số mắc phải 0,0001


Bài 2 (trang 23). Chiều dài một cái cầu là l = 1745,25 m ± 0,01 m.

Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 1745,25.

Giải: Độ chính xác của số đo là 1/100 m. Chữ số 5 ở hàng phần trăm nên không đáng tin ta phải bỏ và theo quy tắc làm tròn.

Cộng thêm 1 đơn vị vào hàng kế tiếp (2+1=3).

Tóm lại các chữ số đáng tin là 1; 7; 4; 5; 2 và chiều dài cầu viết dưới dạng chuẩn là d= 1745,30.


Bài 3. a) Cho giá trị gần đúng của π là a = 3,141592653589 với độ chính xác là 10-10. Hãy viết số quy tròn của a;

b) Cho b = 3,14 và c = 3,1416 là những giá trị gần đúng của π. Hãy ước lượng sai số tuyệt đối của b và c.

Giải: a) Dạng chuẩn của số π với 10 chữ số chắc là 3,141592654 với sai số tuyệt đối ∆π≤ 10-9.

b) Viết π ≈ 3,14 ta mắc phải sai số tuyệt đối không quá 0,002. Trong cách viết này có 3 chữ số đáng tin.

Viết π ≈ 3,1416 ta mắc phải sai số tuyệt đối không quá 10-4. Viết như vậy thì số π này có 5 chữ số đáng tin.


Bài 4.  Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi (trong kết quả lấy 4 chữ số ở phần thập phân).

a) 37.√14;

b) 3√15.124.

a). Nếu dùng máy tính CASIO fx-500 MS ta làm như sau

Ấn 

Ấn liên tiếp phím  cho đến khi màn hình hiện ra

Ấn liên tiếp   để lấy 4 chữ số phần thập phân. Kết quả hiện ra trên màn hình là 8183.0047.

b) 

Kết quả 51139.3736.


Bài 5.  Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi

a) 3√217: 13với kết quả có 6 chữ số thập phân;

b) (3√42+ 5√37) : 145 với kết quả có 7 chữ số thập phân;

c) [(1,23)3√-42]9 với kết quả có 5 chữ số thập phân.

Hướng dẫn: a) Nếu dùng máy tính CASIO fx-500 MS ta làm như sau

Ấn 

Ấn liên tiếp phím   cho đến khi màn hình hiện ra

Ấn liên tiếp   để lấy chữ số thập phân.

Kết quả hiện ra trên màn hình là 0.000016.

b) 

Kết quả 1029138.10-5

c)

Kết quả: -2,3997.10-2.