Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9 Đề kì 1 lớp 9 môn Hóa: Cho 13g hỗn hợp gồm...

Đề kì 1 lớp 9 môn Hóa: Cho 13g hỗn hợp gồm bột Fe và bột Cu tác dụng với lượng dung dịch H2SO4 dư

CHIA SẺ

Phòng GD&ĐT Đầm Dơi vừa tổ chức thi cuối kì 1 lớp 9 môn Hóa học. Dưới đây là đề thi được Dethikiemtra cập nhật và đăng tải, mời các em tham khảo:

Phòng GD & ĐT Đầm Dơi

Trường THCS Thanh Tùng

ĐỀ KT HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn thi : Hóa học – 9

Thời gian làm bài : 45 phút

A. TRẮC NGHIỆM : ( 4,0 điểm )

I. HÃY KHOANH TRÒN VÀO CHỮ CÁI ĐẦU CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG: ( 3,0 điểm )

Câu 1. Trong các oxit sau, oxit nào tác dụng được với nước ?

A. CaO ;     B. CuO ;        C. Fe­2O3 ;             D. ZnO.

Câu 2. Bazơ nào bị nhiệt phân hủy ?

A. Ba(OH)2 ;    B. Ca(OH)2 ;         C. NaOH ;            D. Cu(OH)2.

Câu 3 : Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với :

A. Au ;    B. Fe ;         C. Ag ;                  D. Cu.

Câu 4 : Có 3 lọ mất nhãn đựng các hóa chất sau : HCl , H2SO4 , NaOH. Hãy chọn thuốc thử nào sau đây để nhận biết dung dịch trong mỗi lọ ?

A. Dùng quì tím ;

B. Dùng dung dịch BaCl2 ;

C. Dùng quì tím và dung dịch BaCl2 ;

D. Dùng quì tím và dung dịch phenol phtalein .

Câu 5 : Trong các dung dịch sau, chất nào phản được với dung dịch BaCl2 ?

A. AgNO3 ;   B. NaCl ;       C. HNO3 ;     D. HCl.

Câu 6 : Hãy chọn cách sắp xếp theo tính hoạt động hóa học tăng dần (từ trái sang phải) của các nhóm kim loại sau:

A. Al, Zn, Fe, Na, Cu, Ag, Pb ;    B. Ag, Cu, Pb, Fe, Zn, Al, Na ;

C. Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, Al, Na ;   D. Ag, Pb, Cu, Fe, Zn, Al, Na .

II. ĐÁNH DẤU (X) VÀO Ô TRỐNG CHỈ CÂU ĐÚNG HOẶC CÂU SAI: ( 1,0 điểm )

Có những oxit sau: Fe2O3, SO2, CuO, MgO, CO2.

Câu

Tính chất hóa học của oxit

Đ S
1. Những oxit tác dụng được với dung dịch H2SO4 là: CuO, MgO, Fe2O3;
2. Những oxit tác dụng được với dung dịch NaOH là: Fe2O3, SO2, CO2;
3. Những oxit tác dụng được với dung dịch H2O là: SO2, CO2;
4. Những oxit làm đổi màu quỳ tím ẩm là: SO2,CO2 , CuO.

B. TỰ LUẬN : ( 6,0 điểm )

Câu 1 : Để điều chế khí SO2: ( 1,0 điểm )

a) Trong phòng thí nghiệm, người ta cho muối sunfit tác dụng với axit (dung dịch HCl, H2SO4);

b) Trong công nghiệp, người ta đốt quặng pirit sắt (FeS2).

Hãy viết phương trình hóa học cho mỗi trường hợp trên ?

Câu 2 : Viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện, nếu có) biểu diễn sự chuyển đổi sau đây : ( 2 điểm )

Câu 3 : Cho 13 g hỗn hợp gồm bột Fe và bột Cu tác dụng với lượng dung dịch H2SO dư, thu được 4,48 lít khí H2 ( đktc ) . ( 3 điểm )

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng hóa học xảy ra ?

b) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại ban đầu ?

c) Tính thể tích của dung dịch H2SO4 20% (có khối lượng riêng là 1,14 g/ml) cần dùng cho phản ứng trên ?


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN HÓA 9

A. TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm )

I. HÃY KHOANH TRÒN VÀO CHỮ CÁI ĐẦU CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG: ( 3,0 điểm )

Câu Đáp án Biểu điểm
1 A 0,5 điểm
2 D 0,5 điểm
3 B 0,5 điểm
4 C 0,5 điểm
5 A 0,5 điểm
6 B 0,5 điểm

II. ĐÁNH DẤU (X) VÀO Ô TRỐNG CHỈ CÂU ĐÚNG HOẶC CÂU SAI: ( 1,0 điểm )

1. Đ;          2.  S;           3.  Đ;  4.  S(Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

CHIA SẺ