Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Thi học kì 1 lớp 9 năm 2019 môn Hóa trường THCS Trần Quốc Toản: Nhận biết 4 dung dịch không màu sau bằng phương pháp hóa học: KOH, HNO3, NaCl và K2SO4

Trong buổi thực hành thí nghiệm tại trường, Long được giáo viên hướng dẫn là dùng giấy nhám chà lên bề mặt miếng nhôm thật kĩ trước khi cho vào dung dịch bạc nitrat (AgNO3). Vì sao Long phải làm sạch miếng nhôm trước khi cho vào dung dịch? Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho miếng nhôm (Al) phản ứng với dung dịch bạc nitrat (AgNO3) … trong đề thi học kì 1 lớp 9 năm 2019 môn Hóa trường THCS Trần Quốc Toản

Đề bài

Câu 1 (1,5 điểm): Cho các chất sau: KOH, Cu, CaO, Mg, NaCl. Chất nào phản ứng được với dung dịch axit clohiđric ? Viết phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 2 (2,0 điểm): Bổ túc và hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):

a) Zn + H2SO4 (loãng) ….+….

b) CuCl2 + Ca(OH)2  ….+….

c) AgNO3+NaCl→….+….

d) Fe+….→FeCl3

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 3 (1,5 điểm): Nhận biết 4 dung dịch không màu sau bằng phương pháp hóa học: KOH, HNO3, NaCl và K2SO4. Viết phương trình phản ứng (nếu có).

Câu 4 (1,5 điểm): Cho các kim loại sau: K, Cu, Fe, Mg.

a) Sắp xếp các kim loại trên theo chiều giảm dần về mức độ hoạt động hóa học.

b) Kim loại nào tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường ? Viết phương trình hóa học.

Advertisements (Quảng cáo)

c) Khi cho các kim loại trên vào dung dịch HCl, kim loại nào không phản ứng ?

Câu 5 (1,0 điểm): Trong buổi thực hành thí nghiệm tại trường, Long được giáo viên hướng dẫn là dùng giấy nhám chà lên bề mặt miếng nhôm thật kĩ trước khi cho vào dung dịch bạc nitrat (AgNO3). Vì sao Long phải làm sạch miếng nhôm trước khi cho vào dung dịch? Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho miếng nhôm (Al) phản ứng với dung dịch bạc nitrat (AgNO3).

Câu 6 (2,5 điểm): Trung hòa 4 gam NaOH bằng 100 ml dung dịch axit clohiđric (HCl), sau phản ứng thu được dung dịch X.

a) Tính nồng độ mol/lít của dung dịch HCl đã dùng.

b) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.

c) Nếu thay NaOH bằng 3,25 gam kim loại M (hóa trị II) phản ứng hết với dung dịch HCl thì thấy có khí không màu thoát ra. Xác định tên kim loại M.

(Cho biết: H = 1; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Cl = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65)

Advertisements (Quảng cáo)