Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa năm 2019 Sở GD Vĩnh Phúc: Chất dùng để khử chua đất trồng trọt trong nông nghiệp là gì?

Cho 4 dung dịch riêng biệt: NaOH, HCl, Ba(OH)2, NaCl được đựng trong 4 lọ mất nhãn. Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách nhận biết dung dịch trong mỗi lọ. Viết các phương trình hóa học xảy ra (nếu có) … trong Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa năm 2019 Sở GD Vĩnh Phúc

Đề bài

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Hãy viết vào bài thi chữ cái in hóa trước đáp án đúng

Câu 1. Oxit nào sau đây phản ứng được với nước (ở điều kiện thường) tạo ra dung dịch bazơ?

A. Na2O.                                 B. PbO.

C. FeO.                                  D. CuO.

Câu 2. Chất tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là

A. Ag.                                     B. Cu.

C. ZnO.                                  D. SO2.

Câu 3. Bazơ nào sau đây bị nhiệt phân hủy?

A. KOH.                                 B. NaOH.

C. Cu(OH)2.                           D. Ba(OH)2.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4. Cặp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. CuSO4, Fe(OH)3.               B. CO2, SO2.

C. KOH, CuCl2.                     D. CuO, SO2.

Câu 5. Chất dùng để khử chua đất trồng trọt trong nông nghiệp là

A. CaO.                                  B. CaSO4.

C. Ca(NO3)2.                          D. CaCl2.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 6. Cho 5,4 gam kim loại Al tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được V lít H2(đktc). Giá trị của V là

A. 6,72.                                  B. 4,48.

C. 0,672.                                D. 0,448.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 7. (2,5 điểm). Cho các chất sau: SO2, CuCl2, MgO, Mg, Ba(OH)2. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho các chất trên tác dụng với:

a) Dung dịch NaOH

b) Dung dịch H2SO4 loãng

Câu 8. (2,0 điểm). Cho 4 dung dịch riêng biệt: NaOH, HCl, Ba(OH)2, NaCl được đựng trong 4 lọ mất nhãn. Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách nhận biết dung dịch trong mỗi lọ. Viết các phương trình hóa học xảy ra (nếu có)

Câu 9. (2,5 điểm). Hòa tan x gam Al2O3 bằng 400 ml dung dịch H2SO4 0,3M vừa đủ (D = 1,2 g/ml).

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b) Tính x.

c) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng.

Advertisements (Quảng cáo)