Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra môn Sinh học lớp 9 15 phút Chương 5: Có thể tạo dòng thuần bằng các phương pháp nào?

CHIA SẺ
Có thể tạo dòng thuần bằng các phương pháp nào?; Chọn câu đúng, câu sai trong các câu sau … trong Kiểm tra môn Sinh học lớp 9 15 phút Chương 5. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (3đ) Có thể tạo dòng thuần bằng các phương pháp nào ?

2. (4đ) Chọn câu đúng, câu sai trong các câu sau :

Câu

Đúng

Sai

1. Ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp

2. nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra các cơ quan hoặc cơ

3. thể hoàn chỉnh  với kiểu gen của cơ thể gốc được gọi là

công nghệ tế bào.

4. Công nghệ tế bào được ứng dụng trong vi nhân giống,

5. nhân bản vô tính, lai tế bào để tạo ra đột biến NST hoặc

6. chọn dòng tế bào để tạo ra cây trồng sạch bệnh hay tạo

7. ra giống mởi.

8. Kĩ thuật gen : là kĩ thuật chuyển một đoạn ADN từ tế

9. bào cho sang tế bào nhận một cách ngẫu nhiên.

10. Úng dụng kĩ thuật gen khó tạo ra được nhiều giống vật

11. nuôi có năng suất sữa, thịt rất cao.

3. (3đ) Chọn từ, cụm từ phù hợp trong số những từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau :

Trong chăn nuôi hay trổng trọt, để tạo ưu thế lai lớn nhất, người ta dùng phép lai….(1)…..còn để tạo giống mới người ta thường dùng phép lai…(2)…..

Đối  với vật nuôi, người ta dùng phương pháp kiểm tra…..(3)…..qua đời sau.

A. con đực

B. con cái

C. khác dòng

D. khác loài


1. ( 3đ) – Cho tự thụ phấn liên tục qua nhiều thế hệ, sau đó tiến hành chọn lọc các cá thể thuần chủng rồi nhân riêng ra để tạo dòng thuần.

– Lưỡng bội hoá cá thể đơn bội bằng tác động của cônsixin với nồng độ và thời gian xử lí thích hợp sẽ tạo được dòng thuần chủng về tất cả các gen.

– Gây đột biến thuận nghịch từ các cá thể dị hợp. Nếu gây đột biến thuận thì sẽ tạo ra dạng đồng hợp lặn. Nếu gây đột biến nghịch tạo dạng đồng hợp tử trội.

2. (4đ)

1

2

3

4

Đ

Đ

S

S

3. (3đ)

1

2

3

C

D

A